Happy New Year 2024

สวัสดีปีใหม่ 2567 ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในวันนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ท่านรัก รวมถึงผู้มีพระคุณกับท่านทุก ๆ คน จงมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง มีกำลังฝึกซ้อม มีกำลังเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี มีเหตุมีผล มีจิตอาสา เข้าใจปัญหาอย่างผู้มีปัญญา ทุกครั้งที่มีปัญหา ขอให้การตัดสินใจของท่านเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร เกิดผลดีทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวมทุกครั้ง เพื่อร่วมพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟอาชีพของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญต่อไป คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

สวัสดีปีใหม่ 2567

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในวันนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนผู้ที่ท่านรัก รวมถึงผู้มีพระคุณกับท่านทุก ๆ คน จงมีสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรง มีกำลังฝึกซ้อม มีกำลังเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี มีเหตุมีผล มีจิตอาสา เข้าใจปัญหาอย่างผู้มีปัญญา ทุกครั้งที่มีปัญหา ขอให้การตัดสินใจของท่านเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร เกิดผลดีทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวมทุกครั้ง เพื่อร่วมพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟอาชีพของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญต่อไป

คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา
นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/