ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 หมวด 4 การประชุมใหญ่ข้อ 26 คณะกรรมการสมาคมฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆปี ดังนั้นคณะกรรมการสมาคม จึงกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17:00 น. – 19:00 น. ณ ห้องประชุมภายในคลับเฮ้าส์ สนามกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ เลขที่ 196 หมู่ 11 ถนนสุวรรณศร ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ระเบียบวาระที่

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 หมวด 4 การประชุมใหญ่ข้อ 26 คณะกรรมการสมาคมฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีๆละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆปี ดังนั้นคณะกรรมการสมาคม จึงกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 17:00 น. – 19:00 น. ณ ห้องประชุมภายในคลับเฮ้าส์ สนามกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ เลขที่ 196 หมู่ 11 ถนนสุวรรณศร ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/