5 สมาคมผนึกกำลังตั้งมูลนิธิกีฬากอล์ฟหวังผลักดันการพัฒนาวงการเพื่ออนาคต

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย สมาคมกีฬากอล์ฟสตรีฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ร่วมเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร และร่วมประชุมกำหนดแนวทาง ในการดำเนินงานของ “มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย” เพื่อมุ่งหวังและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในวงการอย่างยั่งยืนมากขึ้น เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ภายหลัง มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา งานนี้ได้รับเกียรติ คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายก และคุณกิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย คุณจิตกานต์ ล่ำซำ นายก และ คุณเรวดี ต. สุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีฯ คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, คุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และ คุณสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานของ มูลนิธิ และเปิดตัวคณะบริหารของมูลนิธิ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ประกอบด้วย คุณรังสฤษดิ์

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย สมาคมกีฬากอล์ฟสตรีฯ ร่วมกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ร่วมเปิดตัวคณะกรรมการบริหาร และร่วมประชุมกำหนดแนวทาง ในการดำเนินงานของ “มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย” เพื่อมุ่งหวังและผลักดันให้เกิดการพัฒนาในวงการอย่างยั่งยืนมากขึ้น เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ภายหลัง มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา

งานนี้ได้รับเกียรติ คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายก และคุณกิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย คุณจิตกานต์ ล่ำซำ นายก และ คุณเรวดี ต. สุวรรณ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีฯ คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, คุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และ คุณสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานของ มูลนิธิ และเปิดตัวคณะบริหารของมูลนิธิ

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ประกอบด้วย คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นั่งในตำแหน่งประธานกรรมการ ร่วมด้วย คุณสุทิน ดรุณโยธิน ในฐานะรองประธานกรรมการ โดยที่คณะกรรมการประกอบด้วย คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา, คุณกฤษดา ตัณฑ์วิไล, คุณกิตติศักดิ์ ชัยมงคลตระกูล ด้าน คุณจิตกานต์ ล่ำซำ รับตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิก และ คุณเรวดี ต. สุวรรณ นั่งตำแหน่ง กรรมการและเลขาธิการ

สำหรับ มูลนิธิกีฬากอล์ฟไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬากอล์ฟให้แพร่หลายไปสู่เยาวชนทุกระดับทั่วประเทศ ช่วยเหลือสนับสนุน จัดหาอุปกรณ์ สถานที่ และผู้ฝึกสอน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแข่งขัน หลักสูตรอบรม และพัฒนาฝีมือนักกอล์ฟที่มีศักยภาพ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับวงการกอล์ฟทุกสมาคมกีฬากอล์ฟ ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ และ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/