การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับมอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับมอบรางวัลประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผลการประเมินในระดับ AA ด้วยคะแนน 98.69 เป็นอันดับ 5 ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply