นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ร่วมด้วย นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับรางวัล และยังได้ร่วมกันพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละประเภทรางวัลอย่างมีมาตรฐาน มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply