ประมวลภาพการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ World Bodybuilding Coaching Certificate Course (WBCC) ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_4
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_160
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_5
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_195
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_146
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_131
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_100
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_15
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_101
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_157
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_0
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_2
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_89
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_1
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_3
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_41
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_7
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_105
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_10
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_14
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_65
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_67
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_17
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_8
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_18
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_19
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_20
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_12
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_21
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_22
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_23
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_24
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_25
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_16
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_6
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_26
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_27
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_11
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_28
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_29
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_30
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_13
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_9
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_31
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_32
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_33
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_34
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_35
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_36
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_37
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_38
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_39
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_40
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_42
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_59
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_43
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_44
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_61
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_45
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_46
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_60
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_47
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_48
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_49
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_50
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_51
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_52
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_53
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_58
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_54
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_56
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_72
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_57
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_62
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_81
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_63
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_64
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_66
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_55
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_68
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_69
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_70
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_71
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_77
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_78
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_82
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_83
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_84
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_85
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_109
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_75
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_86
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_76
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_88
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_80
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_90
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_91
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_79
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_92
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_93
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_94
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_95
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_99
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_102
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_103
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_104
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_106
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_98
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_107
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_96
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_108
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_97
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_111
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_113
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_114
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_115
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_116
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_118
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_119
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_120
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_121
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_122
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_123
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_128
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_124
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_125
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_126
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_127
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_129
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_130
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_132
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_133
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_110
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_134
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_135
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_136
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_137
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_144
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_138
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_141
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_139
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_140
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_142
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_145
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_147
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_148
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_149
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_150
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_151
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_152
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_154
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_155
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_156
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_183
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_159
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_161
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_162
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_163
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_181
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_164
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_180
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_165
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_166
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_182
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_167
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_168
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_169
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_170
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_171
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_172
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_173
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_174
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_199
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_175
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_176
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_177
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_178
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_201
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_179
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_200
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_184
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_185
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_186
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_187
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_188
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_189
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_190
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_191
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_192
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_193
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_194
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_196
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_197
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_198
LINE_ALBUM_2021.11.1 _1_๒๑๑๑๐๑_202

ประมวลภาพการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายหลักสูตรประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ World Bodybuilding Coaching Certificate Course (WBCC) ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคุณศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Leave a Reply