เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เรียน สมาชิกสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามที่ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยกำหนดการประชุมขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมบนคลับเฮ้าส์ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก นั้น เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน เป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายในหลายจังหวัด รวมถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯมีสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึง 915 คน ซึ่งอาจเป็นการรวมกลุ่มกันที่มีจำนวนมากเกินไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาและมีมติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย และหากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 ดีขึ้นและปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม ทางสมาคมฯจะจัดการประชุมใหญ่ทันทีและแจ้งวัน เวลา สถานที่มาให้ทราบล่วงหน้าต่อไป จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
เรียน สมาชิกสามัญสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ตามที่ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้ส่งหนังสือเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยกำหนดการประชุมขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. ณ ห้องประชุมบนคลับเฮ้าส์ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก นั้น

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน เป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อตามรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายในหลายจังหวัด รวมถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯมีสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมจำนวนมากถึง 915 คน ซึ่งอาจเป็นการรวมกลุ่มกันที่มีจำนวนมากเกินไป

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาและมีมติให้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย และหากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด -19 ดีขึ้นและปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม ทางสมาคมฯจะจัดการประชุมใหญ่ทันทีและแจ้งวัน เวลา สถานที่มาให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply