ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 2/2564

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร Corporate Governance & Leadership : CG &Leadership)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) ซึ่ง กกท. มีแผนการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย 1)โครงการสื่อสารของผู้นำระดับสูง เช่น การสร้างกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานของ กกท. เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดและทิศทางการบริหารจัดการองค์กรของหน่วยงานผ่านสื่อในช่องทางต่าง ๆ , 2)โครงการจัดการข้อร้องเรียน เช่น การจัดตั้งศูนย์การดำเนินงาน Compliance Unit เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการรับและจัดการข้อร้องเรียน รวมถึงการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. กกท. กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องได้รับความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กกท. และ 3)โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และชุมชน เช่น การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้าน CSR in process และ after process ของ กกท. โดย กกท. ได้มีแผนงานและกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย อาทิ กิจกรรม 1 ชุมชน 1 ลานกีฬาในส่วนภูมิภาค, กิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง Thailand strong, กิจกรรมส่งเสริมชุมชนสุขภาพดี, กิจกรรมสอนกีฬาภาคฤดูร้อน, กิจกรรมใช้พลังงานสะอาด Solar cell ในองค์กร และกิจกรรมรักษ์น้ำ รักษ์ป่า สร้างสมดุลโลก เป็นต้น

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้เงินสะสมของ กกท. เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1) สมทบค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน โมโต จีพี ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 100,000,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ซึ่ง กกท.ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้แล้วแต่ไม่ได้ใช้จ่ายในปี 2563 จึงนำยอดคงเหลือทั้งหมดสะสมไว้เป็นเงินสะสมของ กกท. เพื่อสำหรับไว้ใช้จ่ายสมทบเป็นค่าลิขสิทธิ์ในปี 2564, 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน โมโต จีพี ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 152,066,445 บาท ซึ่งเป็นกรอบวงเงินเดิมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กกท. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินสะสมไว้แล้วเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันของปีที่ 3 แต่ไม่ได้ใช้จ่ายในปี2563 จึงนำยอดคงเหลือทั้งหมดสะสมไว้เป็นเงินสะสมของ กกท. เพื่อสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ ในปี 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบแนวทางในการจัดหางบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฯ ในปี 2565 – 2569 ซึ่งอ้างอิงจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยให้ กกท. ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเป็นลำดับแรก ซึ่งหากไม่เพียงพอ ให้ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสมหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ต่อไป

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply