การขึ้นทะเบียนแคดดี้อาชีพรุ่นที่ 1/2563

กรุณาตรวจสอบรายชื่อและสถานะของท่าน (เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น) ขึ้นทะเบียน คลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อ – สกุล สถานะ
1 กฤตภาส สุวรรณชาติ ขึ้นทะเบียนแล้ว
2 กฤษดา แก้วคำรบ
3 กฤษดา สุรำไพ
4 เกรียงไกร พรเจริญทรัพย์ ขึ้นทะเบียนแล้ว
5 ขจรศักดิ์ ทัพนาคา
6 คมชาญ สายหยุด
7 จรูญ สุวรรณพงษ์
8 จิรศักดิ์ ศรีธรรม
9 เจตนิพิฐ เชยแสง
10 เจษฎากร เอียการนา ขึ้นทะเบียนแล้ว
11 ชลากร อ่วมเชื้อ ขึ้นทะเบียนแล้ว
12 เชาวลิต ผลาผล
13 ณัฏฐิญา สมบูรณ์ทรัพย์ ขึ้นทะเบียนแล้ว
14 ณัฏธชนพงศ์ ศิริรัตน์
15 ณัฐธพงษ์ โยธินเรืองรอง ขึ้นทะเบียนแล้ว
16 ณัฐวัฒน์ มีเสมา
17 ดำรัส โคสาดี
18 ทัศนัย ผลาผล
19 ธนกฤต ชัยศิลปิน
20 ธนบูรณ์ ออมสิน
21 ธวัชชัย เนื่องจากนิล
22 ธันยธร ดวงเดชา
23 ธิปัตย์ วัฑฒกานนท์
24 นันทพล โพธิ์แดง
25 บฤงกฤษฎ์ พิทยาวิวัฒน์กุล ขึ้นทะเบียนแล้ว
26 บวร ชัยศรี
27 บุญชู แซ่อึ้ง ขึ้นทะเบียนแล้ว
28 บุญฤทธิ์ หล่อเมืองทอง
29 บุศราภรณ์ อินรอด ขึ้นทะเบียนแล้ว
30 ปกาสิต ตราชื่นต้อง
31 ประกายยุทธ หลาวทอง
32 ประจักษ์ ขาวประทุม
33 ประมวล เจริญสุข
34 ประสิทธิโชค​ รุ่ง​ระ​วี​ ขึ้นทะเบียนแล้ว
35 ประเสริฐ กาบสลับ
36 ปรัชญา พรอยประไพ
37 ปริญช์ ส่งศรี
38 ปาริชาติ หล่อเมืองทอง
39 ปิ่นแก้ว ตราชื่นต้อง
40 ปิยะ​วัฒน์​ ชู​พงษ์​เดโชชัย​
41 ผดุงศักดิ์ ถ้วยทอง
42 ไผ่พันธุ์ ทองอิ่ม ขึ้นทะเบียนแล้ว
43 พรต เศรษฐบุตร ขึ้นทะเบียนแล้ว
44 พรนิมิตร เมตตาประเสริฐ ขึ้นทะเบียนแล้ว
45 พรมมินทร์ นาคจั่น
46 พสิษฐ์ พสิษฐ์วสาร ขึ้นทะเบียนแล้ว
47 พัชรพล สายหยุด
48 พิศณุรัตน์ ศรีสถาพร ขึ้นทะเบียนแล้ว
49 ภัทรพร สินสร้าง
50 มนตรี จำนงค์
51 มนตรี ส่งศรี
52 มานพ สันเทียะ
53 ยงยุทธ ติระกุล
54 รณชัย จำนงค์
55 รมณีย์ โสภา ขึ้นทะเบียนแล้ว
56 ระเบียบ มีเสมา
57 รักชาติ เลิศชลา
58 รังสิมันฑ์ วิจิตรธำรงศักดิ์
59 รุจิโรจน์ แจ่มใส
60 วทัญญู พนายิ่งไพศาล
61 วรญา กรรเชียง ขึ้นทะเบียนแล้ว
62 วรรธนนันท์ ศรีประสิทธิ์
63 วรวิทย์ สิทธิวีระกุล ขึ้นทะเบียนแล้ว
64 วัชรพงศ์ วิจิตธำรงศักดิ์
65 วัชรพล สายหยุด
66 วัฒนา ฮ้อแสงชัย
67 วิรัติ สินสร้าง
68 วีรยุทธ์ โสดา ขึ้นทะเบียนแล้ว
69 วีราวัฒน์ เจริญสุข
70 ศุภเสกข์ อุดม
71 สมเกียรติ สังวาลย์เพ็ชร
72 สมชาย ต้นแขม
73 สมชาย ปั้นพุ่มโพธิ์ ขึ้นทะเบียนแล้ว
74 สรชัช หรรษาภิบาล
75 สรวิชญ์ อัมพิน
76 สิทธิพงษ์ บุญเรือง
77 สุกัลยา เจริญสุข
78 สุขโข พิชัยกุล
79 สุชญา ตั้งกมลประเสริฐ
80 สุทีป สุวรรณศรี
81 สุเทพ สุนทรนนท์
82 สุธรรม จันทร์มุณี
83 สุพจน์ ศรีสวัสดิ์
84 สุพรรณ เชื่อฉ่ำหลวง
85 สุเมธ ปูติสานนท์
86 สุรารักษ์ ชัยศรี ขึ้นทะเบียนแล้ว
87 สุริยา อยู่โภชนา
88 เสกสรรค์ ศรีนุ่น ขึ้นทะเบียนแล้ว
89 อดิเรก อ่อนจู ขึ้นทะเบียนแล้ว
90 อนุพงษ์ สุดใจ
91 อภิเชษฐ์ ขันทอง
92 อภิสิทธิ์ ขำเกษม
93 อมต คนชาญ
94 อรรถพล ศรีบุญแก้ว
95 อรัณย์ พีรภูมิ
96 อัสนีย์ ยืนยั่ง
97 อำนาจ สิทธิ์ประเสริฐ
98 เอกลักษณ์ พิมพิเศษ
99 เอกวัชร์ เอี่ยมสำอางค์

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply