แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสามัญที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม จึงขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จากเดิมกำหนดไว้ที่ ห้องประชุม ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ เซ็นเตอร์ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี เป็น ห้อง “โฮลอินวัน 2” ชั้น 2 อาคารคลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี โดยมี ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ตามที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสามัญที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม จึงขอเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 จากเดิมกำหนดไว้ที่ ห้องประชุม ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ เซ็นเตอร์ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี เป็น ห้อง “โฮลอินวัน 2” ชั้น 2 อาคารคลับเฮาส์ สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี โดยมี ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ระเบียบวาระที่ 6 เลือกตั้งนายกสมาคม
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/