รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม 6-9 ก.พ.นี้ ที่วอเตอร์มิลล์

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท วันสอบ 1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก TP+GI 6-9 ก.พ. 2 กฤตนัย เรือนอินทร์ GI 6-7 ก.พ. 3 กฤตพัส คำสีลา GI 6-7 ก.พ. 4 กฤษกร เอกมงคลไพศาล GI 6-7 ก.พ. 5 กฤษดา เพชรมาลัยกุล TP+GI 6-9 ก.พ. 6 กวินท์ กิติชัยชาญ GI 6-7 ก.พ. 7 กวินธร

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภท
วันสอบ
1
กรธณมงคล จันทร์มูสิก
TP+GI
6-9 ก.พ.
2
กฤตนัย เรือนอินทร์
GI
6-7 ก.พ.
3
กฤตพัส คำสีลา
GI
6-7 ก.พ.
4
กฤษกร เอกมงคลไพศาล
GI
6-7 ก.พ.
5
กฤษดา เพชรมาลัยกุล
TP+GI
6-9 ก.พ.
6
กวินท์ กิติชัยชาญ
GI
6-7 ก.พ.
7
กวินธร สุมนาวดี
GI
6-7 ก.พ.
8
กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ
GI
6-7 ก.พ.
9
กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม
TP
6-9 ก.พ.
10
กันต์ บุญประเสริฐ
GI
6-7 ก.พ.
11
กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล
GI
6-7 ก.พ.
12
กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
GI
6-7 ก.พ.
13
กิตติคุณ คำนวณ
GI
6-7 ก.พ.
14
กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์
GI
6-7 ก.พ.
15
เขมชิต ทองไกรแสน
GI
6-7 ก.พ.
16
คณณัฏฐ์ ปภาดากุล
GI
6-7 ก.พ.
17
คุณานนต์ ชนินทร์สถาปัตย์
GI
6-7 ก.พ.
18
จักรวาล ศักดิ์ศรี
TP
6-9 ก.พ.
19
จิรภัทร ทุยบึงฉิม
TP
6-9 ก.พ.
20
จิระพงศ์ วงศ์ฟัก
GI
6-7 ก.พ.
21
จีรัชญ์ ฮาเซกาวา
GI
6-7 ก.พ.
22
เจเรมี จันทร์หอม
TP+GI
6-9 ก.พ.
23
ชญภูคา ศรีเกตุ
GI
6-7 ก.พ.
24
ชยภัทร สุนทรนนท์
GI
6-7 ก.พ.
25
ชลสิทธิ์ ศรีสำราญ
TP+GI
6-9 ก.พ.
26
ชวิน ชลิศราพงศ์
GI
6-7 ก.พ.
27
ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล
GI
6-7 ก.พ.
28
ชาวดิน รัฐกาญจน์
GI
6-7 ก.พ.
29
ชาวินทร์ สมสมัย
TP
6-9 ก.พ.
30
ชุมพล ชูวิลาศ
TCT
8-9 ก.พ.
31
เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ
GI
6-7 ก.พ.
32
ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ
GI
6-7 ก.พ.
33
ฐิติพัฒน์ ชูฤทธิ์
GI
6-7 ก.พ.
34
ณภัส สนทอง
TP+GI
6-9 ก.พ.
35
ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุ​ล
GI
6-7 ก.พ.
36
ณัฐกิตติ์ ตายางคนนท์
TP
6-9 ก.พ.
37
ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์
GI
6-7 ก.พ.
38
ณัฐนนท์ ขันทะชา
GI
6-7 ก.พ.
39
ณัฐพล อุดมรัตน์
TP
6-9 ก.พ.
40
ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์
TP+GI
6-9 ก.พ.
41
ณัฐภัทร ธรรมมนุญกุล
GI
6-7 ก.พ.
42
ตันติกร มหามนตรี
GI
6-7 ก.พ.
43
เตชวัศ กลิ่นภักดี
GI
6-7 ก.พ.
44
เตชินท์ ไสลเพ็ชร
GI
6-7 ก.พ.
45
ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร
GI
6-7 ก.พ.
46
ทรงยศ อาชวสิริพันธ์
GI
6-7 ก.พ.
47
ทัชชา แตงเพ็งนที
GI
6-7 ก.พ.
48
เทพฤทธิ์ ภักดีกุล
GI
6-7 ก.พ.
49
ธนกฤต คงศุภมานนท์
GI
6-7 ก.พ.
50
ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์
GI
6-7 ก.พ.
51
ธนะศักดิ์ มานนท์
GI
6-7 ก.พ.
52
ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง
TP
6-9 ก.พ.
53
ธันณัช ภัคชัยรัชกุล
GI
6-7 ก.พ.
54
ธานัท ชิตอรุณ
GI
6-7 ก.พ.
55
ธีธัช ทองนวล
GI
6-7 ก.พ.
56
ธีรภพ ล้วนเส็ง
GI
6-7 ก.พ.
57
ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ
GI
6-7 ก.พ.
58
นที เนตรนิยม
GI
6-7 ก.พ.
59
นพปฎล พลเหิม
GI
6-7 ก.พ.
60
นัฐพล ชอบธรรม
GI
6-7 ก.พ.
61
นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ
TP
6-9 ก.พ.
62
ปฐม กองพนันพล
GI
6-7 ก.พ.
63
ประจบ ลาภเจือจันทร์
TP
6-9 ก.พ.
64
ประชา กัญญาประสิทธิ์
TP
6-9 ก.พ.
65
ปรัชญาวิชญ์ เตชะพงศ์พัทธ์
GI
6-7 ก.พ.
66
ปวริศ ตะวัน
GI
6-7 ก.พ.
67
ปวินท์ ปรัชญาโณทัย
GI
6-7 ก.พ.
68
ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา
GI
6-7 ก.พ.
69
ปานตะวัน บุญโสภาพ
TP
6-9 ก.พ.
70
ปิยวุฒิ สิญจนาคม
GI
6-7 ก.พ.
71
ปิยะดนัย โชติมงคล
GI
6-7 ก.พ.
72
พงศ์ธรรศ ศุภ์ธนัชภัคชนา
GI
6-7 ก.พ.
73
พงษ์พนิช ภูวธนวัฒน์
GI
6-7 ก.พ.
74
พจน์ เสมรสุต
GI
6-7 ก.พ.
75
พรศักดิ์ ตั้งคำ
TP
6-9 ก.พ.
76
พลนาท ศรีเจริญ
TP
6-9 ก.พ.
77
พลากร สวัสดิวารี
GI
6-7 ก.พ.
78
พัชรพล สายหยุด
TP
6-9 ก.พ.
79
พัดยศ ยิ่งยืน
GI
6-7 ก.พ.
80
พันธวิศ สังขาล
GI
6-7 ก.พ.
81
พันแสง จ่างตระกูล
GI
6-7 ก.พ.
82
พิษณุ ศิริเมฆา
TP
6-9 ก.พ.
83
ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์
TP+GI
6-9 ก.พ.
84
ภูพิงค์ จาระนะ
GI
6-7 ก.พ.
85
มงคลไชย มานะดี
GI
6-7 ก.พ.
86
มิตร์ ทองอ้ม
GI
6-7 ก.พ.
87
มีสิทธิ์ มีทรัพย์
GI
6-7 ก.พ.
88
ยศวัจน์ นิธิมาเจริญกิจ
GI
6-7 ก.พ.
89
รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย
GI
6-7 ก.พ.
90
รัฐธีย์ รัตนากร
GI
6-7 ก.พ.
91
ราชเดช วาสะศิริ
TP
6-9 ก.พ.
92
วรธน สมนึก
TP+GI
6-9 ก.พ.
93
วรเมธ พึ่งเดชะ
GI
6-7 ก.พ.
94
วรเศรษฐ์ พิชยเกียรติกุล
GI
6-7 ก.พ.
95
วัชพงษ์ สรวิสูตร
GI
6-7 ก.พ.
96
วิโรจน์ เพ็งพุก
GI
6-7 ก.พ.
97
วิศรุต นำศิริโยธิน
GI
6-7 ก.พ.
98
ศรัณย์ เศรษฐี
GI
6-7 ก.พ.
99
ศุภณัฐชัย อมรอนันตภัสร์
TP
6-9 ก.พ.
100
ศุภวิชญ์ สุขแดง
GI
6-7 ก.พ.
101
สถาพงศ์ นันทสำเริง
GI
6-7 ก.พ.
102
สมานน ชนไมตรี
GI
6-7 ก.พ.
103
สุกฤต ชลวณิช
GI
6-7 ก.พ.
104
สุชาติ หอมพวงภู่
GI
6-7 ก.พ.
105
สุทธิพงศ์ ภูริทัพ
GI
6-7 ก.พ.
106
สุริยา กรัตะนุตถะ
GI
6-7 ก.พ.
107
หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ
GI
6-7 ก.พ.
108
อัครวรรษ์ ศิริพรรณมานพ
GI
6-7 ก.พ.
109
อัชนโชติ บัวดอก
GI
6-7 ก.พ.
110
อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน
GI
6-7 ก.พ.
111
อาณกร สรรพกิจ
GI
6-7 ก.พ.
112
Bayly Gareme Lewis (Newzeland)
GI
6-7 ก.พ.
113
BONGKOOK KO (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
114
Changkyoung Lee (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
115
Daito Nishiyama (Japan)
TP+GI
6-9 ก.พ.
116
Dong Hyun Park (Korea)
TP
6-9 ก.พ.
117
Doyun Kong (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
118
JONGKYUNG WOO (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
119
LAWT AUNG (Myanmar)
TP+GI
6-9 ก.พ.
120
LIM JAE HO (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
121
Masahiro Kamatani (Japan)
GI
6-7 ก.พ.
122
MASUO SAITO (Japan)
GI
6-7 ก.พ.
123
Min Sang Chung (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
124
SEOKMIN KO (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
125
Seungju Lee (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
126
SUNKI KIM (Korea)
GI
6-7 ก.พ.
127
TUE NAN (Myanmar)
TP+GI
6-9 ก.พ.
128
YE LWIN OO (Myanmar)
TP+GI
6-9 ก.พ.

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/