[ประกาศสำคัญ] สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงในกรณีไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีเกิน 3 ปี

ประกาศแจ้งเตือน ครั้งที่ 1
สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงในกรณีไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีเกิน 3 ปี

เนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา มีมติให้คณะกรรมการสมาคมฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 12.4 โดยกำหนดให้ลบชื่อสมาชิกที่ไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีเกิน 3 ปี ออกจากบัญชีรายชื่อสมาชิก โดยมีผลบังคับในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จึงแจ้งเตือนให้สมาชิกที่ยังค้างชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี โปรดชำระค่าบำรุงประจำปีให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สมาคมฯจะดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 และข้อบังคับสมาคมฯข้อที่ 12.4 ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/