กกท. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, นายมีชัย อินวู๊ด ที่ปรึกษา ผู้ว่าการ กกท. ระดับ10, ผู้แทนจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ณ ห้องศรีวรา ชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมารองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานของ กกท. ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาฯ ประจำปี โดยเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำมาผนวกกันเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ตามแผนพัฒนาองค์กรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจัดให้มีการกำกับ ดูแล และติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามรายการ และแผนงานของสมาคมกีฬาฯ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์โดยตรงกับสมาคมกีฬาฯ ในการนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อมุ่งเน้นให้สมาคมกีฬาฯ มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต พร้อมทั้งนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไปทั้งนี้ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องศรีวรา ชั้น 2 โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร และมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ กว่า 200 คน โดยในการอบรมฯ จะมีการบรรยายแนวทางการพัฒนากีฬาและการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2566 และในปีถัดๆไป ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขอรับการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ หรือข้อกำหนดและแนวทางการพิจารณารายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ และการบรรยายเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิทยากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการทบทวนยุทธศาสตร์ การกำหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ และการประเมินศักยภาพขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ อีกด้วยประชาสัมพันธ์ กกท. / 27 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/