กำหนดการสอบภาคสนาม GI (ใหม่)

สําหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI) รูปแบบ SCORE – INTERVIEW – SKILL หรือเรียกว่า (SIS) สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิธีการสอบรูปแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score) การสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview) การสอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริง (Skill) ทั้ง 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้สมัครสอบจะต้องทำคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่านโดยมีรายละเอียดวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้ การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score) 1.1 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score) คะแนนเต็ม 40 คะแนน – แข่งขันแบบ Stroke Play 2

สําหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI) รูปแบบ SCORE – INTERVIEW – SKILL หรือเรียกว่า (SIS) สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิธีการสอบรูปแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score)
การสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview)
การสอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริง (Skill)

ทั้ง 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้สมัครสอบจะต้องทำคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่านโดยมีรายละเอียดวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้

การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score)

1.1 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score) คะแนนเต็ม 40 คะแนน – แข่งขันแบบ Stroke Play 2 วันๆละ 18 หลุม รวม 36 หลุม มีคะแนนแต่ละกลุ่มสกอร์ ดังนี้

สกอร์
คะแนน
หมายเหตุ
1. ไม่เกิน + 6
40
ต้องสอบเพื่อทําคะแนนเพิ่มจากส่วนที่ 2 และ/หรือ 3 เพิ่มอีก 20 คะแนน
2. ระหว่าง +7 ถึง +14
35
ต้องสอบเพื่อทําคะแนนเพิ่มจากส่วนที่ 2 และ/หรือ 3 เพิ่มอีก 25 คะแนน
3. ระหว่าง +15 ถึง +20
25
ต้องสอบเพื่อทําคะแนนเพิ่มจากส่วนที่ 2 และ/หรือ 3 เพิ่มอีก 35 คะแนน

1.2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30-15:00 น. ผู้ที่สอบตามเกณฑ์ทุกคนต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมภายในคลับเฮ้าส์ สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

การสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview)

2.1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 การสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview)
เวลา 08:00 น. ลงทะเบียน
เวลา 08:30 น.-12.00 น. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน – ผู้สอบผ่าน
ตามข้อ1.1 ทุกท่านต้องรับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน

การสอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริง (Skill)

3.1 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. การสอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริง (Skill) คะแนนเต็ม 30 คะแนน จะมีสถานการณ์ให้สอบ 6 สถานการณ์ ๆ ละ 5 คะแนนโดยแบ่งเป็นการอธิบายวิธีการตี 3 คะแนน การตีจริง 2 คะแนน จนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบภาคสนาม

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/