ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 12/2565

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 12/2565 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ดังนี้ 1. พลเอกวัชระ นิตยสุทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็น พลเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์ 2. พลเอก สมควร ทองนาค เปลี่ยนแปลงเป็น พลโท ภูมินทร์ ชุมช่วย 3. พลเอก ฉมาวิทย์ สารทรอด เปลี่ยนแปลงเป็น พลโท นิเวศน์ บุญกันทะ 4. พลตรี นิติน ออรุ่งโรจน์ เปลี่ยนแปลง พลอากาศโท ธีทัต นิตยสุทธิ์ 5. พลตรีประวิทย์ ลีวัฒนา เปลี่ยนแปลงเป็น พลตรี ภัทรศักดิ์ หอมทรง 6. พลตรีหญิง กฤษณา บุญชม เปลี่ยนแปลง พลตรีหญิง หทัยรัตน์ ถาวรวงษ์

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ทำหน้าที่ กำกับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ต่อไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/