กกท.เดินหน้าเร่งเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

กกท.เดินหน้าเร่งเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ให้กับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจากการประชุมฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมาว่า
ขณะนี้ กกท. ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย 1. กกท. ได้อนุโลมให้ใช้เอกสารบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนระหว่าง กองทุนฯ กับ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, 2 ให้ยกเลิกรายละเอียดการดำเนินงาน หรือ SOP เกี่ยวกับเอกสารการเบิกจ่ายที่มีความล่าช้าจนกว่าจะมีการประกาศใช้คู่มือในการเบิกจ่ายต่อไป, 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยขอยืมเงินในการจัดกิจกรรมกีฬาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และส่งเอกสารหักล้างเงินยืมภายใน 15 วัน และรายงานผลการดำเนินงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกีฬา ถ้าหากไม่ดำเนินการจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และไม่ให้ยืมเงินในรายการอื่นๆ ต่อไป และ 4. ในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ที่จัดกิจกรรมไปแล้วนั้น ให้สมาคมฯ เร่งส่งเอกสารขอเบิกเงิน ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติให้ยืมเงินไปดำเนินการ โดยจะขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายให้ภายในเดือนตุลาคม 2565
ทั้งนี้ ขอให้สมาคมกีฬาฯ เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ต่อไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/