สารต้องห้ามทางการกีฬา Anti-Doping DCAT [Update 2022]

สารต้องห้ามทางการกีฬา

สารต้องห้ามทางการกีฬา

อันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

คู่มือ การขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564

รายการต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2565 (Prohibited List)

หนังสือยินยอม

ยาที่ใช้ได้ ยาที่ห้ามใช้

การตรวจสอบยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม https://www.globaldro.com/US/search

มาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติตามประมวลกฏข้อบังคับโดยภาคี

กฏการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก

คู่มือนักกีฬา (Athlete Guide)

กระบวนการควบคุมสารต้องห้าม

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/