ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกอง

.

ใบสมัครผู้จัดการและหนังสือให้ความยินยอม

.

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/