อย่างเป็นทางการ! กกท. รับรองคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่

การกีฬาแห่งประเทศไทย รับรองคณะกรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2567-2571 ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แล้วดังต่อไปนี้ 1. นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมและกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์ 2. นายจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ เลขาธิการและกรรมการกฎข้อบังคับ 3. นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ อุปนายกและกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ 4. นายวันชัย มีชัย อุปนายกและเหรัญญิก 5. นายวัลลภ ขนาดนิด อุปนายกและนายทะเบียน 6. นายป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก 7. นายยุทธนา สุดสาคร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน 8. นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 9. นายพรหม มีสวัสดิ์ กรรมการวินัย 10. นายเบ็นซ์ เพศประเสริฐ กรรมการกลาง คณะกรรมการชุดนี้มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน (วันที่ 10

การกีฬาแห่งประเทศไทย รับรองคณะกรรมการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2567-2571 ตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 แล้วดังต่อไปนี้

1. นายพงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ นายกสมาคมและกรรมการฝ่ายการตลาดและสิทธิประโยชน์
2. นายจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ เลขาธิการและกรรมการกฎข้อบังคับ
3. นายจักรพงศ์ ทองใหญ่ อุปนายกและกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
4. นายวันชัย มีชัย อุปนายกและเหรัญญิก
5. นายวัลลภ ขนาดนิด อุปนายกและนายทะเบียน
6. นายป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก
7. นายยุทธนา สุดสาคร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
8. นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
9. นายพรหม มีสวัสดิ์ กรรมการวินัย
10. นายเบ็นซ์ เพศประเสริฐ กรรมการกลาง

คณะกรรมการชุดนี้มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน (วันที่ 10 มิถุนายน 2567 – 9 มิถุนายน 2571)

คณะกรรมการ

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/