รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี 20-24 ก.พ. 67

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท 1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก GI 2 กฤตนัย เรือนอินทร์ GI 3 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร GI 4 กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ GI 5 กฤษดา เพชรมาลัย TP+GI 6 กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ GI 7 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล GI 8 ชวิน ชลิศราพงศ์ GI 9 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล GI 10 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ GI

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี
วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภท
1
กรธณมงคล จันทร์มูสิก
GI
2
กฤตนัย เรือนอินทร์
GI
3
กฤตภาส รัตน์ประสาทพร
GI
4
กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ
GI
5
กฤษดา เพชรมาลัย
TP+GI
6
กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ
GI
7
กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล
GI
8
ชวิน ชลิศราพงศ์
GI
9
ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล
GI
10
ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ
GI
11
ณภัส สนทอง
GI
12
ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์
TP
13
ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์
GI
14
ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์
GI
15
ตันติกร มหามนตรี
TP+GI
16
ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง
GI
17
ธันณัช ภัคชัยรัชกุล
GI
18
ธีธัช ทองนวล
GI
19
นที เนตรนิยม
GI
20
นัฐพล ชอบธรรม
GI
21
ปัณญ์นธรณ์ วิทยสินธนา
GI
22
พงศ์ธรรศ ศุภธนัชภัคชนา
GI
23
พลากร สวัสดิวารี
TP+GI
24
พศิน วิจิตรเจริญไพศาล
TP
25
พันแสง จ่างตระกูล
GI
26
พิษณุ ศิริเมฆา
TP
27
ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย
GI
28
ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์
GI
29
ภูริพน น้ำค้าง
TP+GI
30
ยศวัฒน์ นิธิมาเจริญกิจ
GI
31
รัฐธีย์ รัตนากร
GI
32
วรธน สมนึก
TP+GI
33
วันชาติ คงศิริ
GI
34
วิโรจน์ เพ็งพุก
GI
35
ศรุต วงค์ชัยสิทธิ์
TP
36
สุชาติ หอมพวงภู่
GI
37
อัชนโชติ บัวดอก
TP+GI
38
อาณกร สรรพกิจ
GI
39
อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ
GI
40
Chung Min Sang (Korea)
GI
41
Dong Hyun Park (Korea)
GI
42
John Stembridge (USA)
TP
43
Joshua Yap (Singapore)
TP
44
Lawt Aung (Myanmar)
GI
45
Lee Seung Ju (Korea)
GI
46
Spencer Alexander (USA)
TP
47
TUE NAN (Myanmar)
GI
48
Ye Lwin Oo (Myanmar)
TP+GI
49
Yuto Watanabe (Japan)
TP

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/