เปิดรับสมัครสมาชิก Thailand Champions Tour

เปิดรับสมัครสมาชิก Thailand Champions Tour คุณสมบัติของนักกอล์ฟที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour ได้แก่ สมาชิกประเภทที่ 1 ได้แก่ สมาชิกสามัญ และวิสามัญ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ (นับตามวันเกิด) โดยได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้าสอบภาคสนามและอบรมกฎ ไม่ต้องชำระค่าแรกเข้า แต่ต้องชำระค่าบำรุงประจำปีๆปีละ 500 บาท สมาชิกประเภทที่ 2 ได้แก่ นักกอล์ฟทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ (นับตามวันเกิด) และได้ผ่านการสอบที่จัดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลังผ่านการสอบแล้ว ต้องชำระค่าแรกเข้า จำนวน 6,000 บาท และต้องชำระค่าบำรุงประจำปีๆละ 1,000 บาท ในการสอบ จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ – ค่าอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ จำนวน 5,000 บาท (ต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านข้อนี้ก่อน

เปิดรับสมัครสมาชิก Thailand Champions Tour

คุณสมบัติของนักกอล์ฟที่สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour ได้แก่
สมาชิกประเภทที่ 1 ได้แก่
สมาชิกสามัญ และวิสามัญ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ (นับตามวันเกิด) โดยได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้าสอบภาคสนามและอบรมกฎ ไม่ต้องชำระค่าแรกเข้า แต่ต้องชำระค่าบำรุงประจำปีๆปีละ 500 บาท

สมาชิกประเภทที่ 2 ได้แก่ นักกอล์ฟทั่วไปที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 50 ปีบริบูรณ์ (นับตามวันเกิด) และได้ผ่านการสอบที่จัดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลังผ่านการสอบแล้ว ต้องชำระค่าแรกเข้า จำนวน 6,000 บาท และต้องชำระค่าบำรุงประจำปีๆละ 1,000 บาท ในการสอบ จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ

– ค่าอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ จำนวน 5,000 บาท (ต้องผ่านการอบรมและสอบผ่านข้อนี้ก่อน จึงมีสิทธิ์ในการสอบภาคสนาม)
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ

– ค่าสมัครสอบภาคสนาม จำนวน 8,000 บาท รวมกรีนฟี (นักกอล์ฟต้องเป็นผู้ชำระค่าแคคดี้) สกอร์รวม 2 วัน ไม่เกิน +12 ไม่มีตัดตัว
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

สมาชิกประเภทที่ 3 ได้แก่ สมาชิกต่างชาติ
3.1 นักกอล์ฟต่างชาติที่มีสถานะเป็นนักกอล์ฟอาชีพ แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ต้องแสดงบัตรที่แสดงสถานะที่มีอยู่ และต้องชำระค่าแรกเข้า จำนวน 100,000 บาท และชำระค่าบำรุงประจำปีๆละ 1,000 บาท

3.2 นักกอล์ฟต่างชาติที่มีสถานะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น และได้ผ่านการสอบที่จัดสอบโดย Thailand Champions Tour โดยหลังผ่านการสอบแล้ว ต้องชำระค่าแรกเข้า จำนวน 100,000 บาท และต้องชำระค่าบำรุงประจำปีๆละ 1,000 บาท ในการสอบ จะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ

– ค่าอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ จำนวน 5,000 บาท (ต้องผ่านการอบรมและสอบข้อนี้ก่อน จึงมีสิทธิ์ในการสอบภาคสนาม)

– ค่าสมัครสอบภาคสนาม จำนวน 8,000 บาท (นักกอล์ฟต้องเป็นผู้ชำระค่ากรีนฟี และค่าแคคดี้) สกอร์รวมไม่เกิน +12 ไม่มีตัดตัว

สมาชิกประเภทที่ 4 ได้แก่ นักกอล์ฟที่ Thailand Champions Tour ให้การรับรอง และได้รับเชิญจากคณะกรรมการ ให้เข้าเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าแรกเข้าและค่าบำรุงประจำปี

หมายเหตุ
1.เมื่อชำระค่าบำรุงประจำปีแล้ว นักกอล์ฟจะได้รับบัตรสมาชิก Thailand Champions Tour ซึ่งมีอายุ 1 ปี แสดงถึงการเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour และสมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีทุกปี มิเช่นนั้น ถือว่าขาดการเป็นสมาชิก
2.นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันรายการ Thailand Champions Tour ต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น
3.นักกอล์ฟสมัครเล่นที่สมัครเป็นสมาชิกของ Thailand Champions Tour จะหมดสถานะการเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น
4.นักกอล์ฟสามารถดูรายละเอียดระเบียบการแข่งขันได้ที่ thailandpga.or.th

สมัครได้ที่ https://thailandpga.or.th/สมัครสมาชิก-thailand-champions-tour

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/