กกท. จัดสัมมนาเพื่อการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555

นางสาวศมจรส มิ่งคำเลิศ โฆษกการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อการรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 โดยมี นายแสงชัย ต้นทัพไทย ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา,ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย,ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัด และนักกีฬา ร่วมสัมมนา ณ ห้อง Pavilion BCD ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายมีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร กล่าวว่า การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุม การใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการปรับปรุงให้พระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ มีความสอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก(World Anti-Doping Code: WADC) และมาตรฐานสากล รวมทั้งการดำเนินการของสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของประทศไทยให้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสารต้องห้ามที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (operational independence) ตามที่ ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกกำหนด มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) ประกาศให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (non-compliance) อันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง เศรษฐกิจ และการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาของประเทศ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงผลการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อไปทั้งนี้ กฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC) กำหนดให้องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามแห่งชาติ (NADO) ต้องเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสารต้องห้ามที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ (operating independence) ตามที่ประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด (non-compliance) จากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) อันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียง เศรษฐกิจ และการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาของประเทศ สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้ทำความตกลงร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อดำเนินการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ ให้สอดคล้องกับการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC) และมาตรฐานสากล โดยมีผลการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาฯ ยังมีบทบัญญัติบางส่วนที่ยังต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Code: WADC) และมาตรฐานสากล และมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของต่างประเทศ จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของประเทศไทย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/