[ประกาศ] ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 14 ตุลาคม 2566

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ผลสอบ 1 Alan James Davidson (USA) ผ่าน 2 Bryan W. Teoh (Malaysia) ผ่าน 3 Muhammad Zaeem Bin Mohd Yasin (Malaysia) ผ่าน 4 Pone Pyae Chan Han (Myanmar) ผ่าน 5 Taeeon Tony Ko (Canada) ผ่าน 6 Thiha Htay (Myanmar) ผ่าน 7 กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ
วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ผลสอบ
1
Alan James Davidson (USA)
ผ่าน
2
Bryan W. Teoh (Malaysia)
ผ่าน
3
Muhammad Zaeem Bin Mohd Yasin (Malaysia)
ผ่าน
4
Pone Pyae Chan Han (Myanmar)
ผ่าน
5
Taeeon Tony Ko (Canada)
ผ่าน
6
Thiha Htay (Myanmar)
ผ่าน
7
กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี
ผ่าน
8
กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ
ผ่าน
9
กวิน แตภิรมย์กุล
ผ่าน
10
กษกร วงศ์พนากร
ผ่าน
11
กันตาพิชญ์ ชูเกษมพิสุทธิ์
ผ่าน
12
กิตติทัศน์ รัตนาชิราสุทธิ์
ผ่าน
13
กิตติพล คำบุศย์
ผ่าน
14
คณพัฒน์ ร้อยกรแก้ว
ผ่าน
15
จรัณกร วชิรภูวนนท์
ผ่าน
16
ชาวดิน รัฐกาญจน์
ผ่าน
17
ชิษณุชา คลื่นแก้ว
ผ่าน
18
ชุติพนธ์ ศิริโวหาร
ผ่าน
19
ณภัส สนทอง
ผ่าน
20
ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุล
ผ่าน
21
ณัฐพันธ์ จิรนันทกาญจน์
ผ่าน
22
เดชณัฐรัชย์ จิตต์เจริญชัยชนะ
ผ่าน
23
เดชา ธรรมปรีชา
ผ่าน
24
ต่อลักษณ์ ลักษณลม้าย
ผ่าน
25
ธนเดช ศิริคำภา
ผ่าน
26
ธนเทพ จิรนันทกาญจน์
ผ่าน
27
ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์
ผ่าน
28
ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์
ผ่าน
29
ธานัท ชิตอรุณ
ผ่าน
30
ธีรเดช ธีรธาตรี
ผ่าน
31
นที เนตรนิยม
ผ่าน
32
นุฒิพงษ์ บุญมาก
ผ่าน
33
บุญส่ง พรมนา
ผ่าน
34
ประเสริฐ ศิริชัยคีรีโกศล
ผ่าน
35
ปัณณทัต อัคสินธวังกูร
ผ่าน
36
ปิติลักษณ์ พนมชัย
ผ่าน
37
พลนาท ศรีเจริญ
ผ่าน
38
พสธร ศิริจินดาพันธ์
ผ่าน
39
พสิษฐ์ วงษ์ไวยเวช
ผ่าน
40
พันธ์เทพ ก้านสังวอน
ผ่าน
41
พันแสง จ่างตระกูล
ผ่าน
42
พีระวัฒน์ นาเมืองรักษ์
ผ่าน
43
พุฒิพงศ์ ชวพงศ์
ผ่าน
44
ไพจิตต์ ตั้งดำรงกูล
ผ่าน
45
มิ่งฤกษ์ เศรษฐสมภพ
ผ่าน
46
วัชรพงษ์ สรวิสูตร
ผ่าน
47
วิชญ์ ปิติพัฒน์
ผ่าน
48
วีรโชติ เจิมดี
ผ่าน
49
ศรชัย อ่อนประสพ
ผ่าน
50
ศรัณยุทธ ธงวิชัย
ผ่าน
51
ศักรฎา เกษมศรี
ผ่าน
52
สมัครชัย ป้อมลอย
ผ่าน
53
สุภารยะ สุขถนอม
ผ่าน
54
สุรเชษฐ์ พันธ์พงษ์สานนท์
ผ่าน
55
โสภณ ศิริประทุม
ผ่าน
56
หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ
ผ่าน
57
อัษฎายุทธ พูนอนันต์
ผ่าน
58
อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์
ผ่าน
59
อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ
ผ่าน
60
เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์
ผ่าน
61
Seop Hyeon LEE (Korea)
ผ่าน
62
พรรษวุฒิ ประทีปพรศักดิ์
ผ่าน
63
ยศวัจน์ นิธิมาเจริญกิจ
ผ่าน
64
วสันต์ ธีรกุลวาณิช
ผ่าน

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/