รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม 17-20 ต.ค.นี้ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม วันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี ลำดับ ชื่อ – นามสกุล ประเภท วันสอบ 1 Bryan W. Teoh (Malaysia) TP 17-20 ต.ค.66 2 Daito Nishiyama (Japan) TP 17-20 ต.ค.66 3 Dong Hyun Park (Korea) TP 17-20 ต.ค.66 4 Hyung Ho Kim (Korea) TP+GI 17-20 ต.ค.66 5 Jugon Lee (Korea) TP 17-20 ต.ค.66 6 Minsu

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภท
วันสอบ
1
Bryan W. Teoh (Malaysia)
TP
17-20 ต.ค.66
2
Daito Nishiyama (Japan)
TP
17-20 ต.ค.66
3
Dong Hyun Park (Korea)
TP
17-20 ต.ค.66
4
Hyung Ho Kim (Korea)
TP+GI
17-20 ต.ค.66
5
Jugon Lee (Korea)
TP
17-20 ต.ค.66
6
Minsu Seo (Korea)
TP
17-20 ต.ค.66
7
Muhammad Zaeem Bin Mohd Yasin (Malaysia)
TP
17-20 ต.ค.66
8
Pone Pyae Chan Han (Myanmar)
TP
17-20 ต.ค.66
9
Sangil Seo (Korea)
TP+GI
17-20 ต.ค.66
10
Taeeon Tony Ko (Canada)
TP+GI
17-20 ต.ค.66
11
Thiha Htay (Myanmar)
TP
17-20 ต.ค.66
12
Ye Lwin Oo (Myanmar)
TP
17-20 ต.ค.66
13
Zaw Linn Htun (Myanmar)
TP
17-20 ต.ค.66
14
กฤตภาส รัตน์ประสาทพร
TP
17-20 ต.ค.66
15
กฤตลักษณ์ ระดารงค์
TP
17-20 ต.ค.66
16
กัปตัน เงินทองรัตนกุล
TP+GI
17-20 ต.ค.66
17
คเณศ สุวรรณรงค์
TP
17-20 ต.ค.66
18
จรัณกร วชิรภูวนนท์
TP
17-20 ต.ค.66
19
จักรวาล ศักดิ์ศรี
TP
17-20 ต.ค.66
20
จิรภัทร ทุยบึงฉิม
TP
17-20 ต.ค.66
21
ชญภูคา ศรีเกตุ
TP+GI
17-20 ต.ค.66
22
ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล
TP+GI
17-20 ต.ค.66
23
ชาวินทร์ สมสมัย
TP
17-20 ต.ค.66
24
เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์
TP
17-20 ต.ค.66
25
ณภัส สนทอง
TP+GI
17-20 ต.ค.66
26
ณัฐพล อุดมรัตน์
TP
17-20 ต.ค.66
27
ต้นไทร ยวงเกตุ
TP
17-20 ต.ค.66
28
ทวีเกียรติ รอดสา
TP+GI
17-20 ต.ค.66
29
ธงชัย รูปสวยดี
TP+GI
17-20 ต.ค.66
30
ธนวัฒน์ สุนธนนท์
TP+GI
17-20 ต.ค.66
31
ธนากร กุลสมบูรณ์สินธ์
TP
17-20 ต.ค.66
32
ธานัท ชิตอรุณ
TP
17-20 ต.ค.66
33
ธีธัช ทองนวล
TP+GI
17-20 ต.ค.66
34
นัธทวัฒน์ เมธเมาลี
TP+GI
17-20 ต.ค.66
35
นันท์ทัศสิทธิ์ พรหมโชติ
TP
17-20 ต.ค.66
36
นิธิพล ตวงทอง
TP+GI
17-20 ต.ค.66
37
ประจบ ลาภเจือจันทร์
TP
17-20 ต.ค.66
38
ปิยะนันท์ สุขมะโน
TP
17-20 ต.ค.66
39
พรศักดิ์ ตั้งคำ
TP
17-20 ต.ค.66
40
พัชรพล สายหยุด
TP
17-20 ต.ค.66
41
พีชญ์ บรรณบดี
TP+GI
17-20 ต.ค.66
42
พีระณัฐ วิทวัสชัยวงษ์
TP+GI
17-20 ต.ค.66
43
ภาสกร ปิ่นกระจาย
TP
17-20 ต.ค.66
44
ภูมิบดินทร์ ศรีคำขลิบ
TP
17-20 ต.ค.66
45
ภูริพน น้ำค้าง
TP
17-20 ต.ค.66
46
มนัยวรรธน์ ภมรมนตรี
TP
17-20 ต.ค.66
47
ราชเดช วาสะศิริ
TP
17-20 ต.ค.66
48
วรธน สมนึก
TP
17-20 ต.ค.66
49
วรุตม์ วงศ์รุ่งโรจน์
TP
17-20 ต.ค.66
50
วิชญ์ ปิติพัฒน์
TP+GI
17-20 ต.ค.66
51
ศรัณยู กุลจรรยาวิวัฒน์
TP
17-20 ต.ค.66
52
สุชาติ หอมพวงภู่
TP
17-20 ต.ค.66
53
สุภารยะ สุขถนอม
TP+GI
17-20 ต.ค.66
54
อริญชย์ ศุภวรางกูล
TP+GI
17-20 ต.ค.66
55
อัษฎายุทธ พูนอนันต์
TP+GI
17-20 ต.ค.66
56
กิติรัฐ ธัญญศรีสังข์
GI
17-18 ต.ค.66
57
คณณัฏฐ์ ปภาดากุล
GI
17-18 ต.ค.66
58
จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์
GI
17-18 ต.ค.66
59
ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล
GI
17-18 ต.ค.66
60
เชาวฤทธิ์ เชิดชูชาติ
GI
17-18 ต.ค.66
61
ปิยศักดิ์ ตั้งสถาพรพันธ์
GI
17-18 ต.ค.66
62
รัตน์สิน ชัยปาณีดีสุยา
GI
17-18 ต.ค.66
63
วรุตม์ แก้วทิพย์
GI
17-18 ต.ค.66
64
วสวัตติ์ พึ่งงาม
GI
17-18 ต.ค.66
65
Seokmin Ko (Korea)
GI
17-18 ต.ค.66
66
พีรมงคล ทวีกิจเสถียร
GI
17-18 ต.ค.66
67
ภาคย์ปวีร์ ทองสัมฤทธิ์
GI
17-18 ต.ค.66
68
วทัญญู รักถิ่นลำเนาไพร
GI
17-18 ต.ค.66
69
ศุภฤกษ์ โพธิ์นิล
GI
17-18 ต.ค.66
70
อัฐทวุฒิ เชคฮัสซัน
GI
17-18 ต.ค.66
71
กวินธร สุมนาวดี
GI
17-18 ต.ค.66
72
สุดธนา สุนทานนท์
GI
17-18 ต.ค.66
73
กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
GI
17-18 ต.ค.66
74
ชยภัทร สุนทรนนท์
GI
17-18 ต.ค.66
75
ณัฐภัทร ธรรมมนุญกุล
GI
17-18 ต.ค.66
76
ทรงยศ อาชวสิริพันธ์
GI
17-18 ต.ค.66
77
ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร
GI
17-18 ต.ค.66
78
ธีรภพ ล้วนเส้ง
GI
17-18 ต.ค.66
79
รัชฐพงศ์ กุลศิริวุฒิชัย
GI
17-18 ต.ค.66
80
อดิสรณ์ อนันตะเศรษฐกูล
GI
17-18 ต.ค.66
81
อนุพนธ์ วันดี
GI
17-18 ต.ค.66
82
ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์
GI
17-18 ต.ค.66
83
ทัตเทพ พุ่มโกสุม
GI
17-18 ต.ค.66
84
ภูมิ โอภาปัญญโชติ
GI
17-18 ต.ค.66
85
สิรวิชญ์ จิรวัฒน์สถิตย์
GI
17-18 ต.ค.66
86
สุกฤต ชลวณิช
GI
17-18 ต.ค.66
87
กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล
GI
17-18 ต.ค.66
88
เขมทัต สุขสำราญจิตต์
GI
17-18 ต.ค.66
89
ธนะศักดิ์ มานนท์
GI
17-18 ต.ค.66
90
วิศรุต นำศิริโยธิน
GI
17-18 ต.ค.66
91
ศุภณัฐ เมลืองศิลป์
GI
17-18 ต.ค.66
92
สุริยา กรัตะนุตถะ
GI
17-18 ต.ค.66
93
ปรานต์ปิติกร เสาร์เรือน
GI
17-18 ต.ค.66
94
วิชญะ สุริยาอาภรณ์
GI
17-18 ต.ค.66
95
ตรรกพล จันทะโชโต
GI
17-18 ต.ค.66
96
ศุภชัย ภัทรรัตนชัย
GI
17-18 ต.ค.66
97
Graeme Bayly (Newzeland)
GI
17-18 ต.ค.66
98
ปวิช ปุณยพนิตสกุล
GI
17-18 ต.ค.66
99
พงศ์พัฒน์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
GI
17-18 ต.ค.66
100
พีร์ ศรีปัญญา
GI
17-18 ต.ค.66
101
จิศวพล ชัยวรรณจินดา
GI
17-18 ต.ค.66
102
นพปฎล พลเหิม
GI
17-18 ต.ค.66
103
รชต สุนทรธนากุล
GI
17-18 ต.ค.66
104
วงศกร ประวัติเมือง
GI
17-18 ต.ค.66
105
Changkyoung Lee (Korea)
GI
17-18 ต.ค.66
106
สุรเชษฐ์ วงษ์สอาด
GI
17-18 ต.ค.66
107
Ben Godleman (British)
GI
17-18 ต.ค.66
108
Jae Ho Lim (Korea)
GI
17-18 ต.ค.66
109
Masahiro Kamatani (Japan)
GI
17-18 ต.ค.66
110
Masuo Saito (Japan)
GI
17-18 ต.ค.66
111
พจน์ เสมรสุต
GI
17-18 ต.ค.66
112
อิทธิพล อิ่นติ๊บ
GI
17-18 ต.ค.66
113
Bongkook Ko (Korea)
GI
17-18 ต.ค.66
114
Jongkyung Woo (Korea)
GI
17-18 ต.ค.66
115
กฤตนัย เรือนอินทร์
GI
17-18 ต.ค.66
116
ทัชชา แตงเพ็งนที
GI
17-18 ต.ค.66
117
Sunki Kim (Korea)
GI
17-18 ต.ค.66
118
เชนปกรณ์ แก้วภิรมย์
GI
17-18 ต.ค.66
119
ชิษณุพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ
GI
17-18 ต.ค.66
120
ประจวบ ไชยสุข
GI
17-18 ต.ค.66

 

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม
วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ประเภท
วันสอบ
1
Alan James Davidson (USA)
GI
19-20 ต.ค.66
2
Yongfeng Yang (China)
GI
19-20 ต.ค.66
3
กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี
GI
19-20 ต.ค.66
4
กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท
GI
19-20 ต.ค.66
5
กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ
GI
19-20 ต.ค.66
6
กวิน แตภิรมย์กุล
GI
19-20 ต.ค.66
7
กษกร วงศ์พนากร
GI
19-20 ต.ค.66
8
กันตาพิชญ์ ชูเกษมพิสุทธิ์
GI
19-20 ต.ค.66
9
กำธร ณัฐวิริยกุล
GI
19-20 ต.ค.66
10
กิตติทัศน์ รัตนาชิราสุทธิ์
GI
19-20 ต.ค.66
11
กิตติพล คำบุศย์
GI
19-20 ต.ค.66
12
คณพัฒน์ ร้อยกรแก้ว
GI
19-20 ต.ค.66
13
ชยพัทธ์ มาลัย
GI
19-20 ต.ค.66
14
ชาตรี ตั้งสันติกุล
GI
19-20 ต.ค.66
15
ชาวดิน รัฐกาญจน์
GI
19-20 ต.ค.66
16
ชิษณุชา คลื่นแก้ว
GI
19-20 ต.ค.66
17
ชุติพนธ์ ศิริโวหาร
GI
19-20 ต.ค.66
18
โชติธนินท์ ธิติระพีวัชร์
GI
19-20 ต.ค.66
19
ณัชพล ชนไมตรี
GI
19-20 ต.ค.66
20
ณัฏฐ์ อิสริยานิธิกุล
GI
19-20 ต.ค.66
21
ณัฏฐวัฒน์ เจริญธนาสรศิริ
GI
19-20 ต.ค.66
22
ณัฐกิตติ์ ตายางคนนท์
GI
19-20 ต.ค.66
23
ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์
GI
19-20 ต.ค.66
24
ณัฐพันธ์ จิรนันทกาญจน์
GI
19-20 ต.ค.66
25
ณิธิศ ไชยเลิศ
GI
19-20 ต.ค.66
26
เดชณัฐรัชย์ จิตต์เจริญชัยชนะ
GI
19-20 ต.ค.66
27
เดชา ธรรมปรีชา
GI
19-20 ต.ค.66
28
ต่อลักษณ์ ลักษณลม้าย
GI
19-20 ต.ค.66
29
เตชินท์ ไสลเพ็ชร
GI
19-20 ต.ค.66
30
ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร
GI
19-20 ต.ค.66
31
ทำเนาว์ แก้วปิง
GI
19-20 ต.ค.66
32
ธนเกียรติ แก้ววาปี
GI
19-20 ต.ค.66
33
ธนเดช ศิริคำภา
GI
19-20 ต.ค.66
34
ธนเทพ จิรนันทกาญจน์
GI
19-20 ต.ค.66
35
ธนวรรษ จิตติรัตน์วัฒนา
GI
19-20 ต.ค.66
36
ธนะชัย เกียรติศิริลักษณ์
GI
19-20 ต.ค.66
37
ธนะวัตติ์ เมธีธนวิจิตร์
GI
19-20 ต.ค.66
38
ธนัตถ์ พึ่งเดช
GI
19-20 ต.ค.66
39
ธนินทร์ ฉันทนานุวัฒน์
GI
19-20 ต.ค.66
40
ธีรเดช ธีรธาตรี
GI
19-20 ต.ค.66
41
นที เนตรนิยม
GI
19-20 ต.ค.66
42
นพปฎล ศรีวงษ์รัตน์
GI
19-20 ต.ค.66
43
นุฒิพงษ์ บุญมาก
GI
19-20 ต.ค.66
44
บุญส่ง พรมนา
GI
19-20 ต.ค.66
45
ปรเมษฐ์ วิเศษ
GI
19-20 ต.ค.66
46
ประเสริฐ ศิริชัยคีรีโกศล
GI
19-20 ต.ค.66
47
ปวินท์ ปรัชญาโณทัย
GI
19-20 ต.ค.66
48
ปัณณทัต อัคสินธวังกูร
GI
19-20 ต.ค.66
49
ปัณณธร ปิงเมือง
GI
19-20 ต.ค.66
50
ปิยะดนัย โชติมงคล
GI
19-20 ต.ค.66
51
พงศ์ธาริน กิตติพิบูลย์
GI
19-20 ต.ค.66
52
พลนาท ศรีเจริญ
GI
19-20 ต.ค.66
53
พสิษฐ์ วงษ์ไวยเวช
GI
19-20 ต.ค.66
54
พันธ์เทพ ก้านสังวอน
GI
19-20 ต.ค.66
55
พันแสง จ่างตระกูล
GI
19-20 ต.ค.66
56
พิสิฐสิริ เลิศสิริสมบัติ
GI
19-20 ต.ค.66
57
พีระวัฒน์ นาเมืองรักษ์
GI
19-20 ต.ค.66
58
พุฒิพงศ์ ชวพงศ์
GI
19-20 ต.ค.66
59
พุฒิพงศ์ ผิวอ่อน
GI
19-20 ต.ค.66
60
ภูมิพัฒน์ เก็งวินิจ
GI
19-20 ต.ค.66
61
มนตรี บุบผากลิ่น
GI
19-20 ต.ค.66
62
มิตร์ ทองอ้ม
GI
19-20 ต.ค.66
63
เมียงจิน จู
GI
19-20 ต.ค.66
64
ยศพล ไสลเพ็ชร
GI
19-20 ต.ค.66
65
ยอดชาย มุงคุณคำชาว
GI
19-20 ต.ค.66
66
รัฐ สุรพล
GI
19-20 ต.ค.66
67
ราชันต์ เผ่าดี
GI
19-20 ต.ค.66
68
วรกุล นนทรักส์
GI
19-20 ต.ค.66
69
วัชรพงษ์ สรวิสูตร
GI
19-20 ต.ค.66
70
วิโรจน์ เพ็งพุง
GI
19-20 ต.ค.66
71
วีรโชติ เจิมดี
GI
19-20 ต.ค.66
72
ศรัณยุทธ ธงวิชัย
GI
19-20 ต.ค.66
73
ศักรฎา เกษมศรี
GI
19-20 ต.ค.66
74
ศุภวิชญ์ สุขแดง
GI
19-20 ต.ค.66
75
เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์
GI
19-20 ต.ค.66
76
สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย
GI
19-20 ต.ค.66
77
สถาพงศ์ นันทสำเริง
GI
19-20 ต.ค.66
78
สรศักย์ ชยารักษ์
GI
19-20 ต.ค.66
79
สิทธิโชค ศุภมนตรี
GI
19-20 ต.ค.66
80
สิปาณัสม์ จรัณยานนท์
GI
19-20 ต.ค.66
81
สุรเชษฐ์ พันธ์พงษ์สานนท์
GI
19-20 ต.ค.66
82
โสภณ ศิริประทุม
GI
19-20 ต.ค.66
83
หลักทรัพย์ เต็มแสวงเลิศ
GI
19-20 ต.ค.66
84
อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์
GI
19-20 ต.ค.66
85
อิทธิวัฒน์ ไชยเลิศ
GI
19-20 ต.ค.66
86
เอกรัตน์ เกษฎา
GI
19-20 ต.ค.66

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/