การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ครั้งที่ 3/2566

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ครั้งที่ 3/2566 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา, นายมีชัย อินวู๊ด ที่ปรึกษา, และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 341/2563 ตามหน้าที่และอำนาจ ข้อ 2.2 การวางระเบียบการเงิน งบประมาณ การพัสดุ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน งบประมาณฯ (1) ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ. …… และ (2) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. …. โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กกท. หารือกับกระทรวงการคลังโดยด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไปนอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบเพิ่มจำนวนรายการแข่งขัน (Event) ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ประกอบด้วย กีฬาฮอกกี้ในร่ม (Indoor Hockey) จากเดิม 2 รายการ เพิ่มเป็น 4 รายการ และ กีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสม (Mixed Martial Arts) จากเดิม 12 รายการ เพิ่มเป็น 20 รายการ ทั้งนี้ เมื่อปรับเพิ่มแล้วจะมีการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 365 รายการแข่งขัน และมีการชิงชนะเลิศเหรียญทอง ทั้งหมด จำนวน 357 เหรียญประชาสัมพันธ์ กกท. /5 ตุลาคม 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Related posts: