ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/