กกท. ร่วมกับ สมาคมวอลเลย์บอล จัดโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ

นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นประธานในงานแถลงข่าว โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬา วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล แห่งประเทศไทย, นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมอตีดนักวอลเลย์บอล หญิงชุดทีมชาติไทยชุด 7 เซียน, ผู้ฝึกสอนประจําโครงการ และนักกีฬาในโครงการจํานวน 70 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องอวย เกตุสิงห์ ชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานายทนุเกียรติ จันทร์ชุม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย กล่าวว่า ในความร่วมมือกัน ของ กกท. กับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสําหรับจัดโครงการนี้เราได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการ พัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ โดยช่วงที่ผ่านมานั้นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่ได้รับความ นิยม และได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างแพร่หลาย ซึ่งการพัฒนานักกีฬาให้มีคุณภาพและประสบ ความสําเร็จในระดับอาชีพ จําเป็นจะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้มีพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะกีฬาที่ ถูกต้องตั้งแต่ระดับเยาวชนจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพ ต่อไปโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพ (Excellent Players) เป็นหนึ่งในโครงการ พัฒนากีฬาอาชีพภายใต้โปรเจค Progress to Success (ก้าวหน้าสู่ความสําเร็จ) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ พัฒนานักกีฬาระดับเยาวชน ที่สังกัดสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพในประเทศไทย ให้มีองค์ความรู้ มีทักษะ และมีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพที่จะก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างมีคุณภาพ ซง่ึ ได้รับการ สนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศ ไทย มีการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาอาชีพ และอดีตนักกีฬา วอลเลย์บอลหญิงชุด 7 เซียน ซึ่งโครงการนี้มีนักกีฬาระดับเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้นจํานวน 70 คน แบ่งเป็น นักกีฬาโควตาสโมสรไทยแลนด์ลีก 64 คน และนักกีฬาโควตาสมาคม 6 คน (ชายจํานวน 35คน หญิงจํานวน 35คน)นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การพัฒนานักกีฬาให้ มีคุณภาพและศักยภาพเทียบเท่าระดับนานาชาติได้นั้น จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีพัฒนาทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะกีฬาที่ถูกต้องตั้งแต่ระดับเยาวชนจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพสูง เทียบเท่าระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้า และเทียบเท่าระดับนานาชาติได้สําหรับโครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม -2 สิงหาคม 2566 โดยจะมีโครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนไทยไปต่างประเทศ (Youth Athletes Development Camp) ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดที่ คัดเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพจากโครงการ Excellent Player จํานวน 30 คน ไปศึกษาดูงานและฝึกซ้อม ณ ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยกองประชาสัมพันธ์ กกท. / 4 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/