ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 6/2566

ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 6/2566

ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 6/2566
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 6/2566 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนี้ 1. รายงานผลการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ประเทศไทย มีผลงานภาพรวมได้เป็นอันดับ 2 (126 เหรียญทอง 110 เหรียญเงิน 92 เหรียญทองแดง) โดย อันดับ 1 ได้แก่ อินโดนีซีย (158 เหรียญทอง 148 เหรียญเงิน 95 เหรียญทองแดง) อันดับ 3 เวียดนาม (66 เหรียญทอง 59 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง) เจ้าภาพกัมพูชา อันดับ 8 (9 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง) โดย กกท. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทย ณ โรงแรม Oakwood Hotel and Residence ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2566 เพื่อการติดตามประเมินผลการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science Mobile Clinic) มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬา เพื่อให้นักกีฬาแสดงศักยภาพสูงสุดและเตรียมร่างกายจิตใจนักกีฬาให้พร้อมสมบูรณ์ ทั้งก่อนการแข่งขันและขณะแข่งขัน สำหรับแนวทางการพัฒนานักกีฬาในอนาคต กกท. วางแผนการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และส่งแข่งขันในรายการที่ตรงกับประเทศอื่น รวมถึงพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการตรวจคลาสนักกีฬาของประเทศไทย ให้ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาคนพิการ นอกจากนี้ เน้นเรื่องการนำเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาผสมผสานกับการเก็บตัวรูปแบบ NTC เพื่อพัฒนาด้านสรีระและทักษะในชนิดกีฬาที่ต้องใช้ศักยภาพและเทคนิคกีฬาชั้นสูงขึ้น พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้นักกีฬาได้เข้าแข่งขันในรายการที่สำคัญให้ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ และรายการที่สร้างประสบการณ์ให้นักกีฬาสูงขึ้น ต่อไป
จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมถึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงควารับผิดชอบต่อสังคมของ กกท. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามแผนการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) อีกด้วย
นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) แผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง 2567) พร้อม (ร่าง) แผนวิสาหกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 – 2570 โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาการกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน” และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ 1. การบริหารจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 2. การบริหารจัดการกีฬาอาชีพและกีฬามวย 3. การบริหารกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและ 4. การยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ 5. การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน และ กกท. ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทศาสตร์ จำนวน 5 วัตถุประสงค์ และเป้าประสงค์ จำนวน 6 เป้าประสงค์ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดกรอบและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนขององค์กร รวมทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ , กลยุทธ์ จำนวน 21 กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน จำนวน 27 แผน ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ประชาสัมพันธ์ กกท. 28/06/2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/