กกท. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประจำปี 2566

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรกีฬา เพื่อสร้างและยกระดับมาตรฐานบุคลากรกีฬาของไทยให้มีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมี นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, Mr.Chris Solly, Mr. Steven Potts ผู้แทนสถาบัน World Academy of Sport, Dr.Dave Shrock ผู้แทนจากสถาบัน United State Sports Academy, ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย, คณะผู้บริหาร กกท. และผู้ฝึกสอนกีฬา ร่วมงาน ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมารองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การจัดการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบัน World Academy of Sport ซึ่งเป็นสถาบันกีฬาระดับนานาชาติดำเนินการร่วมกัน เพื่อสร้างและยกระดับมาตรฐานบุคลากรกีฬาของไทย ทั้งผู้บริหารกีฬา และผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีศักยภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยโครงการนี้ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬาระดับนานาชาติ (Thailand Sport Leader Program : TSLP) ร่วมมือกับสถาบัน World Academy of Sport (WAOS) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพผู้บริหารสมาคมกีฬา และองค์กรกีฬาให้มีศักยภาพสู่ผู้นำทางการกีฬา การบริหารจัดการกีฬาด้านต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ตลอดจนมุมมองและแนวคิดในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การพัฒนากีฬา 2. หลักสูตรการสร้างมาตราฐานบุคลากรกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาระดับนานาชาติ (International Certification on Sports Coaching : ICSC) ร่วมมือกับสถาบัน United State Sports Academy (USSA) เพื่อเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปใช้ในการฝึกสอนกีฬา และพัฒนานักกีฬา สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยกองประชาสัมพันธ์ กกท./ 29 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/