ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

ประกาศ-รายชื่อผู้สิทธิได้รับการสรรหาเป็น

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/