สมาคมวอลเลย์จัดประชุมใหญ่ผู้ตัดสินลูกยาง ประจำปี 2566

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย คณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้จัดการสัมนาวิชาการผู้ตัดสินวอลเลย์บอลและประชุมใหญ่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอุดมศักดิ์  เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ประธานชมรมวอลเลย์บอล สฟภ กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้นนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมนาและปาฐกถาพิเศษ สำหรับการสัมนาในครั้งนี้ได้มีหารประชุมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น การดำเนินงานของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเซีย และสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และ กติกาวอลเลย์บอลและแนวการปฏิบัติในปี พ.ศ.2566 เพื่อให้สมาชิกผู้ตัดสินได้รับความรู้ด้านวิชาการ กติกา แนวปฏิบัติในด้านการตัดสินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในปี พ.ศ.2566 และเพื่อทราบถึงการดำเนินการของคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี พ.ศ.2566 นายสมพรกล่าวว่า การสัมนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ชมรมผู้ตัดสินถือเป็นชมรมที่มีบุคคลากรเยอะ 300 คนโดยประมาณ กระจายอยู่ทั่วประเทศ สมาคมมีนโยบายให้มีผู้ตัดสินวอลเลย์บอลครบทุกจังหวัด ตอนนี้ขาดอยู่ไม่กี่จังหวัด ก็พยายามจะให้มีครบทุกจังหวัด เนื่องจากหากมีการแข่งขันในจังหวัดนั้น ๆ …

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย คณะทำงานฝ่ายผู้ตัดสินสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้จัดการสัมนาวิชาการผู้ตัดสินวอลเลย์บอลและประชุมใหญ่ผู้ตัดสินวอลเลย์บอลสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายอุดมศักดิ์  เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ประธานชมรมวอลเลย์บอล สฟภ กล่าวต้อนรับ ต่อจากนั้นนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมนาและปาฐกถาพิเศษ

สำหรับการสัมนาในครั้งนี้ได้มีหารประชุมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น การดำเนินงานของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเซีย และสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และ กติกาวอลเลย์บอลและแนวการปฏิบัติในปี พ.ศ.2566 เพื่อให้สมาชิกผู้ตัดสินได้รับความรู้ด้านวิชาการ กติกา แนวปฏิบัติในด้านการตัดสินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในปี พ.ศ.2566 และเพื่อทราบถึงการดำเนินการของคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ประจำปี พ.ศ.2566

นายสมพรกล่าวว่า การสัมนาผู้ตัดสินวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ชมรมผู้ตัดสินถือเป็นชมรมที่มีบุคคลากรเยอะ 300 คนโดยประมาณ กระจายอยู่ทั่วประเทศ สมาคมมีนโยบายให้มีผู้ตัดสินวอลเลย์บอลครบทุกจังหวัด ตอนนี้ขาดอยู่ไม่กี่จังหวัด ก็พยายามจะให้มีครบทุกจังหวัด เนื่องจากหากมีการแข่งขันในจังหวัดนั้น ๆ หรือภูมิภาคนั้น ๆ จะพยายามใช้บุคคลากรในพื้นที่

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการให้ผู้ตัดสินได้มาพบปะพูดคุยกัน สังสรรค์ เรียนรู้ความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาของฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเพื่อก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เราได้เน้นย้ำขอให้ทุกคนทำหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความยุติธรรม ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงการยกระดับผู้ตัดสินให้ก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งเรายังขาดบุคคลากรด้านนี้อยู่ ได้ฝากทางประธานผู้ตัดสินดูแลในเรื่องนี้ 

ทั้งนี้ผมขอบคุณผู้ตัดสินที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้งานของผู้ตัดสินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย : http://volleyball.or.th/