รายชื่อผู้สมัครอบรมแคดดี้อาชีพ Level 1 (ขั้นพื้นฐาน)

รายชื่อผู้สมัครอบรมแคดดี้อาชีพ Level 1 (ขั้นพื้นฐาน)

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 9:00 – 17:00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom

ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
1
Beetnara Kim
2
Kihoon Park
3
กนกพร เอกหาญกมล
4
กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี
5
กันฑิมา สิริสัมพันธ์นาวา
6
กานต์ หวังมหาพร
7
เกรียงศักดิ์ คุรุศาสตรา
8
โกมินทร์ ศรีเดช
9
ขวัญฤทัย เปี่ยมกุลวนิช
10
จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์
11
จุฑามาศ รัตนเลิศธาดา
12
ชยังกูร ศรีทอง
13
ชาญกฤษณ์ ภักดีมี
14
ชาญยุทธ พรจรัสวัฒนากุล
15
ณฐ ศรีจันทรนนท์
16
ณัฐรกานต์ นิติวรศิษฐ์
17
ณัทพงศ์ นิยมชน
18
เดชปรีชา แรมเมือง
19
ทรงพล รู้ขาย
20
ทรงยศ อาชวสิริพันธ์
21
ทวีศักดิ์ แจ้งกิจ
22
ทศพล อาจนนท์ลา
23
ทินกร สนิท
24
ธนกร พิชยเสาวภาคย์
25
ธนกฤติ สุขเกิด
26
ธนเมศฐ์​ นิธิทองธนาวัฒน์
27
ธนาคาร สงครามมา
28
ธรรมศักดิ์ วัชระเรืองรุ่ง
29
ธัญชนก เอียดปลื้ม
30
ธีรนันท์ คณาญาติ
31
เธียรวิชญ์ รตนบุญเสริฐ
32
นพดล แก้วเจริญ
33
จารุพงศ์ พูลคำ
34
ก้องเกียรติ ศรีฤทธิสกุล
35
นิศารัตน์ สีฟอง
36
ปราโมทย์ จุมพลา
37
ปริญญา อินรักษา
38
ปีใหม่ ปานโต
39
พงศ์ภูมินทร์ กล้าหาญ
40
พิชิต เมืองนาโพธิ์
41
พิสิษฐ สุขอนันต์
42
พีรมงคล ทวีกิจเสถียร
43
พีร์มพัฒน์ จิตเสรี
44
พุฒิพัฒน์ ธีระเชาวสิทธิ์
45
เพชรแท้ พลจันทร์
46
ภคมน ธนินทรดำรงเดช
47
ภัทร์นฤน มากสมบูรณ์
48
ภัทระ โยธี
49
มนตรี​ ประจัน​พาณิชย์​
50
ฤทธิเดช ตันติไชยากุล
51
วันชัยชนะ พสิษฐ์วสาร
52
วุฒิชัย เจริญพุฒ
53
ศรัณยู เพิ่มพูล
54
สมพัชร รัตนสุวรรณ
55
สมาน ทาโคตร
56
สาธิตา เจริญกุล
57
สีไพร อภิสนธิ์
58
สุทธิเวช นุชศิลา
59
สุนันทรักษ์ เวชกามา
60
สุวิวัฒน์ วงศ์ศรีรัฐ
61
เสฏฐวุฒิ ประจวบอารีย์
62
อดิศร จันทนะ
63
อภัย เซ่งล่าย
64
อภิชาตบุตร ถาใจ
65
อรวรรณ ชีวศุภกร
66
อรุณรัตน์ โชติหิรัญรุ่งเรือง
67
อัครพงษ์ หาญพิพัฒน์
68
อัจฉรา กุสุมาลย์มงคล
69
อารีน่า คุรุสวิล
70
เอกชัย​ ศรีวรมัยกุล

หมายเหตุ: ส่งลิงก์สำหรับเข้าอบรมทางอีเมลทุกท่านแล้ว

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/