รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนามปี 2566

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนามปี 2566
วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก

No.
Name
Nat
Status
1
กรภัทร์ เมฆสวี
THA
TP+GI
2
กรุงเทพ วรรณพักตร์
THA
GI
3
กรุงธน วรรณพักตร์
THA
GI
4
กฤตลักษณ์ ระดารงค์
THA
TP
5
กฤษณ์ ฤกษ์สง่า
THA
GI
6
กวินธร สุมนาวดี
THA
GI
7
ก้องเกียรติ ศรีฤทธิสกุล
THA
GI
8
กอบเดช รอดรัต
THA
TP+GI
9
กันตภณ เสมสมาน
THA
GI
10
กำธร ณัฐวิริยกุล
THA
GI
11
กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล
THA
GI
12
กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์
THA
GI
13
กิตติศักดิ์ สัตยารักษ์
THA
TP+GI
14
กิรติ เรืองรุ่ง
THA
GI
15
เขมชิต ทองไกรแสน
THA
GI
16
คทาทอง ไวทยานนท์
THA
GI
17
คริษฐ์ กิติพงษ์พัฒนา
THA
GI
18
จักรกฤษณ์ ทุยบึงฉิม
THA
TP
19
จักรวาล ศักดิ์ศรี
THA
TP
20
จักรา พสุภา
THA
GI
21
จิรยุทธ รมณีย์กชกร
THA
GI
22
จิรัฏณัฏฐ์ โชคไพบูลย์
THA
GI
23
จิรัฐติ ยอดเพ็ชร์
THA
GI
24
จีระยุ โพธิ์กระจ่าง
THA
GI
25
ชยภัทร สุนทรนนท์
THA
GI
26
ชรินทร์ ไกยสิทธิ์
THA
GI
27
ชัชวัสส์ ศุภพฤกษ์สกุล
THA
TP
28
ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล
THA
GI
29
ชัยธวัช เพชรพูล
THA
TP
30
ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข
THA
GI
31
ชาตรี ตั้งสันติกุล
THA
GI
32
ชามี่ พาดาเยา
THA
GI
33
ชาวดิน รัฐกาญจน์
THA
GI
34
ชาวินทร์ สมสมัย
THA
TP
35
ชิษณุพงศ์ วงษ์กระจ่าง
THA
GI
36
ฐปนิพันธ์ ปริฉัตต์กุล
THA
GI
37
ฐิติศักดิ์ รัตนกาญจน์
THA
TP+GI
38
ณฤดม ราบรื่นทวีสุข
THA
GI
39
ณัชพล ชนไมตรี
THA
GI
40
ณัฐกิตติ์ ตยางคนนท์
THA
TP
41
ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์
THA
GI
42
ณัฐนันท์ ปัณทะรส
THA
TP+GI
43
ณัฐพล ศรีชมชื่น
THA
GI
44
ณัฐพล อุดมรัตน์
THA
TP
45
ณัฐภัทร ธรรมนุญกุล
THA
GI
46
ณัฐวินท์ ลิ่มสกุล
THA
GI
47
ณิชพน​ อมร​กิ​ติ​พล​
THA
GI
48
ติณณ์ ยามแย้ม
THA
GI
49
ถิรวัฒน์ อยู่ถาวร
THA
GI
50
ทวีเกียรติ รอดสา
THA
TP
51
ทัชชา แตงเพ็งนที
THA
GI
52
ธนกร ณ พัทลุง
THA
GI
53
ธนกร สุภัควิมล
THA
GI
54
ธนกฤต รัตนกาญจน์
THA
GI
55
ธนพล รัตนศศิวิมล
THA
TP+GI
56
ธนวัฒน์ สุนธนนท์
THA
TP
57
ธนวินท์ สุระกิจ
THA
GI
58
ธนสิทธิ์ สถาปนเสถียร
THA
GI
59
ธนะศักดิ์ มานนท์
THA
GI
60
ธนาดล ทองห่วง
THA
GI
61
ธรรมธัช วัชระเรืองรุ่ง
THA
TP
62
ธีธัช ทองนวล
THA
GI
63
ธีรพงษ์ โสวรรณาการ
THA
GI
64
ธีรภัทร์ ธงชัย
THA
GI
65
ธีรวัฒน์ พงษ์วิเศษ
THA
GI
66
นพปฎล พลเหิม
THA
GI
67
ประจบ ลาภเจือจันทร์
THA
TP
68
ปริญญา แช่มชื่น
THA
GI
69
ปวินท์ ปรัชญาโณทัย
THA
GI
70
ปัณณ์ ปิตาสวัสดิ์
THA
GI
71
ปานเทพ เสนาธรรม
THA
GI
72
ปิติลักษณ์ พนมชัย
THA
TP
73
ปิยวุฒิ สิญจนาคม
THA
GI
74
ปิยะดนัย โชติมงคล
THA
GI
75
พรศักดิ์ ตั้งคำ
THA
TP
76
พศิน ควรสถาพร
THA
GI
77
พฬส สุขนันทฬส
THA
GI
78
พัชรพล สายหยุด
THA
GI
79
พัชรากร พิฆเนศวร
THA
GI
80
พัทธ์ เกิดปาน
THA
TP
81
พิพัฒน์พงษ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
THA
GI
82
พีรพงษ์  โยธา
THA
GI
83
พีรวิชญ์ เกรียงขจร
THA
TP+GI
84
ไพศาล หลักม่วง
THA
GI
85
ภัทรเมธว์ รัชตะอำนวย
THA
GI
86
ภาสกร บุญเชื้อเจ็ดตน
THA
GI
87
ภูมิ โอภาปัญญโชติ
THA
GI
88
ภูมิบดินทร์ ศรีคำขลิบ
THA
TP
89
ภูวิช อนุพันธ์สืบสาย
THA
TP
90
มรกต ไม้แก้ว
THA
GI
91
มิตร์ ทองอ้ม
THA
GI
92
วรกุล นนทรักส์
THA
GI
93
วรรษพลม์ มหาชัย
THA
GI
94
วศิน ทวีวัฒนะกิจบวร
THA
GI
95
วสวัตติ์ พึ่งงาม
THA
GI
96
วสุธา เพ็ชรช้าง
THA
GI
97
วิชญะ สุริยาอาภรณ์
THA
GI
98
วิโรจน์ เพ็งพุก
THA
TP
99
ศุภพณ พัวเศรษฐิกุล
THA
GI
100
ศุภวิชญ์ สุขแดง
THA
GI
101
เศรษฐสรรค์ สุวรรณรัตน์
THA
GI
102
สตาวุฒิ วิบูลย์อุทัย
THA
GI
103
สถาพงศ์ นันทสำเริง
THA
GI
104
สมปอง กันทา
THA
GI
105
สรวิชญ์ อภิญญานันท์
THA
TP+GI
106
สรวิศ ตั้งใจ
THA
GI
107
สิทธิโชค ศุภมนตรี
THA
GI
108
สิทธิพล นาคประนม
THA
GI
109
สุชาติ เสริญวงศ์สัตย์
THA
GI
110
สุโชค พรรณา
THA
TP
111
สุพล เตชะนรราช
THA
GI
112
สุภกรณ์ อภิสนธิ์
THA
TP
113
สุรเชษฐ์ วงษ์สอาด
THA
GI
114
สุริยา กรัตะนุตถะ
THA
GI
115
อติรุจ ภาสะวณิช
THA
GI
116
อธิราช ชาญชัย
THA
GI
117
อนันต์ คงจันทร์
THA
TP+GI
118
อภิภาส เกียรติพัฒนกุล
THA
TP+GI
119
อรรถกานต์ ศิริลัทธยากร
THA
GI
120
อวิรุทธ์ เลิศสงครามชัย
THA
GI
121
เอกณัฎฐ์ เจริญธนาสรศิริ
THA
GI
122
เอกรัตน์ เกษฎา
THA
TP
123
เอกรินทร์ ทยายุทธ
THA
GI
124
เอื้ออารี บุญบางยาง
THA
TP
125
Bohyun Kim
KOR
TP
126
Dong Hyun Park
KOR
TP
127
Eui In Kim
KOR
TP
128
Hyung Ho Kim
KOR
TP+GI
129
Jae Ho Lim
KOR
GI
130
Jeonghoon Hwang
KOR
GI
131
Ju Gon Lee
KOR
GI
132
Julian Hood
GBR
GI
133
Lawt Aung
MMR
TP
134
Minsang Chung
KOR
TP
135
Minwoo Park
KOR
TP
136
Ryan Richard Hood
GBR
GI
137
Seo Dosik
KOR
GI
138
Seokmin Ko
KOR
TP+GI
139
Seungbeom Jin
KOR
GI
140
Si In Kim
KOR
TP
141
Spencer Blaise Alexander
USA
TP
142
Yu Hsien Samuel Chien
USA
TP

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/