ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ครั้งที่ 1/2566

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมาที่ประชุม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) โดยคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันฯ มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับ ติดตาม ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ พร้อมทั้งสรุปปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายเลขานุการ, ฝ่ายการบริหารการจัดการแข่งขันกีฬา, ฝ่ายอำนวยการฯ, ฝ่ายเทคนิคกีฬาฯ, ฝ่ายสนับสนุนและบริการฯ, ฝ่ายการแพทย์และสุขอนามัยฯ, ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรฯ, ฝ่ายประสานองค์กรกีฬาระหว่างประเทศฯ และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทั้งนี้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้รายงานในที่ประชุมถึงกรอบแผนปฏิบัติการจัดการแข่งขันฯในปีพ.ศ. 2566 (1 Year Key Milestone) รวมถึงพิจารณากรอบงบประมาณ ความคืบหน้าการจัดหางบประมาณ และอัตราค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมและทั่วถึงที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จต่อไปนอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบ กำหนดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2565 (ค.ศ.2021) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 26 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 และพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 และมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด จำนวน 37 ชนิดกีฬา แบ่งออกเป็น 35 ชนิดกีฬา และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต และ 342 อีเว้นท์ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ครั้งที่ 1/2566 (ต่อ) เพื่อพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์ กกท. / 20 มกราคม 2566

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/