การสอบภาคสนาม (ใหม่) สำหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI)

Thailand PGA Qualifying School การสอบภาคสนาม (ใหม่) สำหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI) รูปแบบ SCORE – INTERVIEW – SKILL หรือเรียกว่า (SIS) สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิธีการสอบรูปแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ • การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score) • การสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview) และ • การสอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริง (Skill) ทั้ง 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้สมัครสอบจะต้องทำคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน โดยมีรายละเอียดวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้ 1. สอบภาคสนาม (Score) คะแนนเต็ม 40 คะแนน – แข่งขันแบบ Stroke Play

Thailand PGA Qualifying School
การสอบภาคสนาม (ใหม่) สำหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI)
รูปแบบ SCORE – INTERVIEW – SKILL หรือเรียกว่า (SIS)

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิธีการสอบรูปแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
• การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score)
• การสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview) และ
• การสอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริง (Skill)

ทั้ง 3 ส่วน มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้สมัครสอบจะต้องทำคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน โดยมีรายละเอียดวิธีการสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบภาคสนาม (Score) คะแนนเต็ม 40 คะแนน
– แข่งขันแบบ Stroke Play 2 วันๆละ 18 หลุม รวม 36 หลุม มีคะแนนแต่ละกลุ่มสกอร์ ดังนี้

สกอร์
คะแนน
หมายเหตุ
1. ไม่เกิน +6
40
ต้องสอบเพื่อทำคะแนนเพิ่มจากส่วนที่ 2 และ/หรือ 3 เพิ่มอีก 20 คะแนน
2. ระหว่าง +7 ถึง +14
35
ต้องสอบเพื่อทำคะแนนเพิ่มจากส่วนที่ 2 และ/หรือ 3 เพิ่มอีก 25 คะแนน
3. ระหว่าง +15 ถึง +20
25
ต้องสอบเพื่อทำคะแนนเพิ่มจากส่วนที่ 2 และ/หรือ 3 เพิ่มอีก 35 คะแนน

2. ภาคสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview) คะแนนเต็ม 30 คะแนน
– ผู้สมัครทุกท่าน ต้องรับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 3 ท่าน

3. สอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติ (Skill) คะแนนเต็ม 30 คะแนน
จะมีสถานการณ์ให้สอบ 6 สถานการณ์ ๆ ละ 5 คะแนน โดยแบ่งเป็นการอธิบายวิธีการตี 2 คะแนน การตีจริง 3 คะแนน

***เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป***

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/