กกท.จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการกำหนดกรอบและแผนการดำเนินงาน ในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กกท.จัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อใช้ประกอบการกำหนดกรอบและแผนการดำเนินงาน ในการส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับประกอบการกำหนดกรอบและแผนการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยมี นายจินดา เดชภิมล รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา นายโดม ภูมิดิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรัชดา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการขององค์กรในด้านต่าง ๆ และได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “พัฒนาการกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศอย่างยั่งยืน” แผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ตั้งแต่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ (Sports Tourism) รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ให้กับนักกีฬา และบุคลากรทางการกีฬา รวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬา และสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของอุตสาหกรรมกีฬา ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องมีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมการกีฬา ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคลากรของ กกท. ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติงานต่อไป
นายโดม ภูมิดิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา กกท. กล่าวว่า ฝ่ายธุรกิจกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมกีฬาและผลตอบแทนเชิงธุรกิจตามแผนและเป้าหมายที่องค์กรกำหนด และสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของอุตสาหกรรมกีฬา ทั้งนี้ ฝ่ายธุรกิจกีฬา ได้ดำเนินการจัดจ้าง
บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬาในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ องค์กร สมาคม สโมสร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจกีฬา รวมทั้งจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และหลังจากนั้นจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอีก 2 ครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงกรอบและแผนการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติงานฯ รวมทั้งกรอบการบูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วนำไปเผยแพร่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมกลุ่มย่อย
(Focus Group) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการกำหนดกรอบและแผนการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา โดยมี ผู้บริหารและผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) รวมทั้งสมาคมกีฬาต่าง ๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/