กกท. จัดอบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาระดับชาติด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

กกท. จัดอบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาระดับชาติด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาระดับชาติด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 (2022 Provincial Sports Coaching for Excellence Program – PSCE) โดยมี Mr. Chris NUNN วิทยากรจากสถาบัน MBS , ดร.วิมลมาศ ประชากุล, ผู้บริหาร กกท. และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมในพิธี ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า กกท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจรในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งการพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านการฝึกสอนกีฬาและด้านการบริหารจัดการกีฬา ให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงสุด สู่มาตรฐานในระดับสากล และสามารถประสบความสำเร็จทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา ให้มีขีดสมรรถนะในการแข่งขันให้สูงขึ้น และเพื่อให้สมาคมกีฬาและองค์กรกีฬาเครือข่าย สามารถมีการบริหารจัดการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับองค์กรกีฬาทุกระดับ ดังนั้น บุคลากรกีฬาที่มีหน้าที่ทั้งในส่วนการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของวงการกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งการอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันเมลเบิร์น บิสสิเนส สคูล (Melbourne Business School) หรือ MBS ซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น จากเครือรัฐออสเตรเลีย ที่ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาที่ผ่านการพิจารณาแล้ว

“การกีฬาแห่งประเทศไทย มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพและกีฬามวย เพื่อสรรหานักกีฬาและบุคลากรกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรกีฬา โดยเฉพาะในด้านการฝึกสอนกีฬา เพื่อให้มีคุณภาพและศักยภาพสูงสุด สู่มาตรฐานในระดับสากล จึงได้ร่วมมือกับสถาบันเมลเบิร์น
บิสสิเนส สคูล (Melbourne Business School) หรือชื่อย่อ MBS ซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น จากเครือรัฐออสเตรเลีย จัดการอบรมบุคลากรกีฬาระดับชาติด้านการฝึกสอนกีฬาแห่งจังหวัดสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 หรือ Provincial Sports Coaching for Excellence Program โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรกีฬาให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการฝึกสอนกีฬาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติให้กับสมาคมกีฬาหรือองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรกีฬาให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาขีดความสามารถทางการกีฬาอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานสู่ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรกีฬาที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ด้านการฝึกสอนกีฬา ไปเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาและนำไปพัฒนานักกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต”

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 37 คน และบุคลากรจากองค์กรกีฬา จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยการอบรมแบ่งเป็น 3 ช่วงๆละ 5 วัน รวม 15 วัน ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565, ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 และ ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 โดยสถาบัน MBS ได้ส่ง มร. คริส นัน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมีทักษะความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เดินทางมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอนจะเป็นการให้ความรู้จากทฤษฎี กรณีศึกษาตัวอย่าง และจากการลองฝึกปฏิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น ในช่วงการอบรมที่ 2 และ 3 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พบกับคณะวิทยากรเฉพาะด้านท่านอื่นๆ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยโปรแกรมซูม คราว มิตติ้ง

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/