ขอเชิญสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมบนอาคารคลับ เฮาส์ สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการต่อไป ในกรณีที่นายณภพ หรือ นายสุทธิพันธุ์ กิมสวัสดิ์ ได้ยื่นฟ้องคดีอาญา โดยมีสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นจำเลยที่ 1 นายหลุยส์ หรือนายชยพัทธ์ สุนายนตร์ เป็นจำเลยที่ 2 และนายภาสวร ปีตรังสี เป็นจำเลยที่ 3 ในคดีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565
เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ขึ้นในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมบนอาคารคลับ เฮาส์ สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการต่อไป ในกรณีที่นายณภพ หรือ นายสุทธิพันธุ์ กิมสวัสดิ์ ได้ยื่นฟ้องคดีอาญา โดยมีสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นจำเลยที่ 1 นายหลุยส์ หรือนายชยพัทธ์ สุนายนตร์ เป็นจำเลยที่ 2 และนายภาสวร ปีตรังสี เป็นจำเลยที่ 3 ในคดีพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่นายหลุยส์ หรือนายชยพัทธ์ สุนายนตร์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยสั่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่ 00041676 ลงวันที่ 11/05/2559 จำนวนเงิน 814,380.00 บาท และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/