รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)

รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 8:30-17:00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ลำดับ รายชื่อ 1 กนกชนม์ โพธิสุนทร 2 กฤตพันธุ์ พันธุ์ทอง 3 กฤตภัทร กาวิล 4 กัลชาญ พรสกุลไพศาล 5 กิตตินันท์ ประเศรษฐสุต 6 เกียรติอนงค์ ผ่องโสภณ 7 ไกรสร เหลื่อมศรี 8 คมวุฒิ เซน หุตะจินดา 9 คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้ 10 โฆษิต หมั่นถนอม 11 จักรกฤษณ์  ทุยบึงฉิม 12 จักรพันธุ์ แก้วพิบูลย์ 13 จักรภพ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 8:30-17:00 น. ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ลำดับ
รายชื่อ
1
กนกชนม์ โพธิสุนทร
2
กฤตพันธุ์ พันธุ์ทอง
3
กฤตภัทร กาวิล
4
กัลชาญ พรสกุลไพศาล
5
กิตตินันท์ ประเศรษฐสุต
6
เกียรติอนงค์ ผ่องโสภณ
7
ไกรสร เหลื่อมศรี
8
คมวุฒิ เซน หุตะจินดา
9
คอนลาร์ด ชาญ ราฟเฟอร์ตี้
10
โฆษิต หมั่นถนอม
11
จักรกฤษณ์  ทุยบึงฉิม
12
จักรพันธุ์ แก้วพิบูลย์
13
จักรภพ เวชยันต์วุฒิ
14
จิรัฐติ ยอดเพ็ชร์
15
เจริญทรัพย์ สิทธิ
16
ฉัตรชัย นิลาพันธ์
17
ชญานิษฐ์ หวังมหาพร
18
ชนินทร์ อมรรัตนสิริโชค
19
ชยกร ธนินทรดำรงเดช
20
ชวนากร ยศหนองทุ่ม
21
ชัยยงค์ วงษ์ตั้งเจริญสุข
22
ชาติชาย ลิมปิสวัสดิ์
23
เชาวรัตน์ เขมรัตน์
24
ณัฐติกานต์ มาทซอน
25
ณัฐนันท์ วิเศษฤทธิ์
26
ณัฐพงศ์ เครือแปง
27
ณัฐภัทร ขาวหนูนา
28
ณิชชา สุจริตธรรม
29
ดลชนก โต๊ะบุรินทร์
30
เดชา ธรรมปรีชา
31
เดชาวัต ปัสนานนท์
32
ทองพันธ์ วิมลวรรณ
33
ธนกร ศศะยานันท์
34
ธนวัฒน์ เณรทรัพย์
35
ธนะเมศฐ์ ธนโชติชุติวัฒน์
36
ธนัญไชย คล้ายทับทิม
37
ธนินทร์ ฉันทนานุวัฒน์
38
ธัชกร เก้าพัฒนสกุล
39
ธัชดล พวงทับทิม
40
ธามม์ ปวรสิทธิ์
41
ธีรติ ลูวินส์
42
ธีรยุทธ์ ยุติโยธิน
43
นที  สีตวรรณมาศ
44
นพดล ถนัดกุลกิจ
45
น้อย กระแสร์ชล
46
นักรบ เนียมนามธรรม
47
น้ำฝน  อุ่นอินต๊ะ
48
นิติ ศิริสมบูรณ์
49
นิธิ นิธิปรีดิยาภรณ์
50
นิรุตติ์  แสนไชย
51
นุจิรา จันทวงษ์
52
ประสงค์ สูงปานเขา
53
ปัญจมา สุระสัจจะ
54
พงศกร ควรรู้ดี
55
พงศกร พรจรัสกุล
56
พงศ์พิพัฒน์ กองทอง
57
พงษ์สุพรรณ กันธิมา
58
พรนภา อินมี
59
พล เขมรัตน์
60
พลเอก ตั้งเจริญ
61
พศิน เก้าพัฒนสกุล
62
พฬส สุขนันทฬส
63
พิชญา รุจิรวัฒน์
64
พินิจ แสงมณีโชติ
65
พีรพล  ศรีธัญรัตน์
66
พีรพัฒน์ ประสมผง
67
พีรวรรธน์ พฤทธิวิวัฒน์กุล
68
พุทธพงศ์ เอี่ยมอุดม
69
โพธิ์สินธุ์ เมืองไทย
70
ภัทรพล  บุญบูชาไชย
71
ภัทรภรณ์ มวลชู
72
ภูริชญา พวงมะลิ
73
ภูริบูรณ์  ไกวัลนาโรจน์
74
ภูริศักย์ จิรทวีพัชร์
75
มนตรี เจริญสุข
76
มหินทร์ กรัยวิเชียร
77
มาริษา นิสารักษ์
78
ยงค์ยุทธ มวลชู
79
ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์
80
ยศภัทร เจริญพุฒ
81
ยุทธศิลป์ บรรเทา
82
ราชวัตร ยศหนองทุ่ม
83
ราชัน  ศรีวงษ์
84
ฤทธิชัย  วิศวปัทมวรรณ
85
วรากร นนทรักส์
86
วราวุธ ชื่นตา
87
วสวัตติ์ วรรณศิลปิน
88
วัชรี ขาวหนูนา
89
วิจิตรา ไทยสา
90
วิทยา วรพันธ์
91
วิทวัส แซ่อึ้ง
92
วีรศักดิ์  เอียดเอื้อ
93
วีระยุทธ​ ศรีจำปา
94
วีระศักดิ์ สถิตทรัพย์สิน
95
ศรชัย  ดีบุญมี
96
ศราวุธ ประพันธ์พัฒน์
97
ศศิกาญจน์ สมบูรณ์ทรัพย์
98
ศิริชัย ขาวหนูนา
99
ศิริรัตน์ เอื้อเวชนิชกุล
100
ศิริวัฒน์  มาลา
101
ศุภจักร ศุภภิญโญ
102
ศุภโชค พุทธเจริญลาภ
103
สงัด ดำเลิศ
104
สมเกียรติ สุพรรณ
105
สมนึก ยอดดำเนิน
106
สมุทร สมปอง
107
สัญญา  จินดาย้อย
108
สัมพันธ์ จันแสวง
109
สาธิต เจริญกุล
110
สิรภพ สำเริศรัมย์
111
สิรภัค บูรณ์ไชย
112
สิรวุฒ กิตติโกษา
113
สุขทัช  สโมสร
114
สุชาติ สกุลมาลัยทอง
115
สุธี วงศาโรจน์
116
สุภาพ สิทธิชัย
117
สุรเดช อุยสกุล
118
สุรพงษ์ ตรีก้อน
119
สุรศักดิ์ เเสงอุไร
120
สุวิทย์ ชุ่มคำ
121
เสนีย์  พุ่มพวย
122
หนึ่ง ธรรมพานิช
123
อชิร กิจคาม
124
อนุยุต  ปิ่นประยูร
125
อมรรัตน์ สุขแก้ว
126
อัครชัย สุวรรณรัตน์
127
อัศม์เดช ศรีอุทัยศิริวงศ์
128
อามีน มรรคาเขต
129
อารีรัตน์ บุญรัตน์
130
อิงนที ศรีลาเทพ
131
อิสราภรณ์  วิศวปัทมวรรณ
132
เอกธนัช เขตอนันต์
133
Yang Sheng-Yu

หมายเหตุ: ทีมงานส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมการอบรมให้ทางอีเมลทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
Tel: 099-038-8010
E-mail: support@thailandpga.or.th
FB: m.me/thailandpga
LINE: @thailandpga

ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
www.thailandpga.or.th
www.facebook.com/thailandpga

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/