ประกาศผลการประกวดออกแบบภาพมาสคอต โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

ชนะเลิศอันดับที่ 1 “น้องกีฬา”

เจ้าของผลงาน : นายอานันท์  นาสุข พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 4 ฝ่ายสำนักผู้ว่าการ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 “พี่กึกก้อง”

เจ้าของผลงาน : นายวุทธา  เจริญศิริ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 “น้องชูชัย”

เจ้าของผลงาน : นางสาวชวิศา  เกษมสุข ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในระดับ 5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายชื่อผู้ได้รางวัลผู้ร่วมโหวตภาพมาสคอต

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply