ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย”เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564

LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_22
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_46
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_1
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_0
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_4
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_49
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_26
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_5
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_76
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_73
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_6
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_66
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_7
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_45
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_8
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_50
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_9
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_24
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_10
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_3
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_67
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_11
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_64
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_12
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_13
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_23
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_14
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_15
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_54
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_16
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_53
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_2
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_17
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_18
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_19
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_48
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_20
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_56
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_21
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_47
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_27
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_28
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_29
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_52
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_30
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_31
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_32
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_33
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_34
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_35
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_36
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_51
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_37
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_38
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_59
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_39
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_40
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_41
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_42
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_55
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_43
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_44
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_25
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_57
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_58
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_60
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_61
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_65
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_62
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_63
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_174
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_70
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_68
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_71
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_78
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_83
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_77
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_84
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_85
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_69
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_80
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_87
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_81
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_88
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_74
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_72
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_89
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_107
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_86
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_91
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_92
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_103
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_93
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_75
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_94
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_95
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_129
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_96
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_97
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_104
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_112
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_105
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_106
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_99
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_90
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_98
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_102
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_108
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_101
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_109
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_110
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_111
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_114
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_100
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_115
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_79
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_116
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_117
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_118
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_119
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_120
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_121
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_122
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_123
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_124
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_125
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_126
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_130
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_127
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_137
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_128
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_141
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_131
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_142
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_132
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_136
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_133
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_144
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_134
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_145
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_135
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_146
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_138
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_143
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_139
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_149
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_140
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_168
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_150
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_152
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_148
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_166
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_153
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_147
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_157
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_156
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_169
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_159
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_171
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_155
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_172
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_151
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_154
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_158
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_170
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_160
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_161
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_162
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_163
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_164
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_165
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_173
LINE_ALBUM_2021.11.14_๒๑๑๑๑๔_82

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรผู้นำการออกกำลังกาย
“เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระบบ Online ผ่านโปรแกรม
Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2564
โดยมีคุณบุญชัย แซ่แต้ กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย : http://tbpa.or.th

Leave a Reply