WADA ชี้แจงการใช้ธงชาติไทย ผ่าน AIBA

ตามประกาศขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ไม่ให้การรับรองประเทศไทย เนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก ในด้านของการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วว่า อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่า ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่สาธารณรัฐเซอร์เบีย ขณะนี้ มีประเด็นเรื่องธงชาติไทย ในเครื่องแต่งกายของนักกีฬา ทำให้นักกีฬาไม่สามารถใส่เสื้อผ้าที่ติดธงชาติไทยได้ ในกรณีดังกล่าว ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเร่งประสานงานไปทางวาดา และ ไอบา เพื่อให้เกิดความชัดเจน และไม่กระทบต่อการเป็นตัวแทนทีมชาติไทย

ผู้ว่า กกท. กล่าวว่า หลังจากการประสานงานโดยเร่งด่วน นับเป็นข่าวดีที่ ทั้งสองหน่วยงานได้หารือกันและชี้แจงผ่าน กกท. แล้วว่า สำหรับเครื่องแต่งกายของนักกีฬาสามารถติดธงชาติได้ ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีขบวนพาเหรดในการแข่งขัน จึงไม่มีการแสดงธงชาติ และยังไม่สามารถแสดงสัญลักษณ์ธงชาติบริเวณพื้นที่การแข่งขันได้

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากประกาศของวาดา ที่ทราบกันนั้น มาตรการและข้อกำจัดที่วาดามีต่อประเทศไทยนั้น อยู่ในระดับที่เบาและได้รับการลดหย่อนอย่างมากแล้ว ประเทศไทย ปฏิบัติตามธรรมนูญของ WADA อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและผ่านการตรวจประเมินเป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด มีเพียงข้อกฎหมายเท่านั้น ที่ต้องปรับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วาดาให้การรับรองได้

ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน ในการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ ต่อไป

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply