การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563


สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 หมวด 4 การประชุมใหญ่ ข้อ 26 คณะกรรมการสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆ ปี ดังนั้นคณะกรรมการสมาคม จึงกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. (ลงทะเบียน 09:30-10:30) ณ ห้องประชุมบนคลับเฮ้าส์ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุม

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 หมวด 4 การประชุมใหญ่ ข้อ 26 คณะกรรมการสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆ ปี ดังนั้นคณะกรรมการสมาคม จึงกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. (ลงทะเบียน 09:30-10:30) ณ ห้องประชุมบนคลับเฮ้าส์ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 3 แถลงกิจการที่ผ่านมาในรอบปี
ระเบียบวาระที่ 4 แถลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญสมาชิกสามัญทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย : https://thailandpga.or.th/

Leave a Reply