กกท. ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU ดำเนินงานพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติสู่ระดับนานาชาติ

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานพัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาของนิสิตโครงการพัฒนากีฬาชาติสู่ระดับนานาชาติ ระหว่าง การกีฬาแห่งประเทศไทย กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นองค์กรที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน และประสานงาน เพื่อการพัฒนากีฬาของประเทศไทยไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่า วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้การพัฒนากีฬาเป็นไปอย่างมีระบบและครบวงจร และเพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของ กกท. ครอบคลุมทั้งขอบข่ายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬารวมถึงการพัฒนานักกีฬาและ บุคลากรทางการกีฬาทั้งประเทศ กกท. จึงจำเป็นต้องมีพันธมิตรที่มีศักยภาพและความพร้อม ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่มีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการประสานความร่วมมือในการดำเนินการ และเป็นแกนหลักในการผลักดันให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อศึกษาพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางการกีฬา เพื่อพัฒนากีฬาให้มีศักยภาพสูงขึ้นสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีโลกได้ เป็นผู้นำในอนาคตด้วยองค์ความรู้ต่างๆ อาทิ การจัดการศึกษาเพื่อนักกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา เป็นต้น ตลอดจนสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือวิทยาการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประสานความร่วมมือระหว่าง กกท. กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์การ กีฬาไปใช้พัฒนาสมรรถภาพทางกีฬาของนิสิตโครงการ พัฒนากีฬาชาติสู่ระดับนานาชาติ ให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติก้าวขึ้น เป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาในระดับเอเชียต่อไป

ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นจะให้การสนับสนุนประสานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาเพื่อการพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนของสมาคมกีฬาอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬา จากรากหญ้า สู่นักกีฬาศักยภาพสูง อีกทั้งร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การอบรมพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และนอกจากนี้ยังได้มีการร่วมมือในการทำวิจัย ตลอดจนสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือวิทยาการด้านอื่นๆอีกด้วย

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply