ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างกรอบการดำเนินงานคณะทำงานในอนุกรรมการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1. คณะทำงานด้านการสนับสนุน สวัสดิการ การสงเคราะห์ ร่วมกับองค์กรกีฬาและเอกชน โดยมี นายสมชาย พูลสวัสดิ์ เป็นประธานคณะทำงาน ดำเนินการใน 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 การจัดสวัสดิการให้แก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา (เงินรางวัลนักกีฬา, ทุนการศึกษาของนักกีฬา,สวัสดิการพื้นฐาน) , แนวทางที่ 2 การดำเนินการด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ให้แก่นักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา (ส่งเสริมให้มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม, ยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ฝึกซ้อม) และแนวทางที่ 3 การพัฒนาข้อมูลดิจิทัลเพื่อนำไปบูรณาการในการจัดสวัสดิการและส่งเสริมสวัสดิภาพของนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา (ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลกีฬาเป็นเลิศ หรือ Database ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน, จัดทำแผนส่งเสริมด้านสวัสดิการผ่านข้อมูลดิจิทัล, จัดทำแผนติดตามการส่งเสริมด้านสวัสดิการผ่านระบบฐานข้อมูล)

2. คณะทำงานด้านการจัดทำแผนและติดตามการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศและเพิ่มประสิทธิภาพในมหกรรมกีฬา โดยมี นายสมบัติ คุรุพันธ์ เป็นประธานคณะทำงาน ดำเนินการในเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา การเตรียมนักกีฬาตั้งแต่การเก็บตัวฝึกซ้อมไปจนถึงการแข่งขัน, การวางแผนนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาสนับสนุนในทุกมิติ, การสร้างระบบการจัดการที่ดีและพัฒนาต่อเนื่อง, ระบบฐานข้อมูลขององค์กรกีฬาต่างๆเพื่อการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายและการติดตามประเมินผล โดยมีเป้าหมายในปี 2564 เป็นจ้าวเหรียญทองซีเกมส์ ที่เวียดนาม, ปี 2565 เป็น 1 ใน 7 ของเอเชียในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ที่จีน, ปี 2566 เป็นจ้าวเหรียญทองซีเกมส์ที่พนมเปญ และในปี 2568 เป็นจ้าวเหรียญทองซีเกมส์ ที่ประเทศไทย

และ 3. คณะทำงานด้านการพัฒนาเพื่อใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลมณี ศรีบุญ เป็นประธานคณะทำงาน ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท. คณะกรรมการโอลิมปิคฯ สมาคมกีฬา สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร โรงพยาบาล ตลอดจนสมาคมวิชาชีพฯ ในการบริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา จากเดิมที่ให้บริการทดสอบสมรรภาพทางกาย, ฝึกสมรรถภาพทางกาย, ห้องบริการตรวจรักษา ปฐมพยาบาล, ห้องกายภาพบำบัด, ห้องบำบัดรักษาด้วยระบบออกซิเจน, ห้องทันตกรรม และห้องวิเคราะห์ชีวเคมี โดยเพิ่มเติมการให้บริการใหม่ ประกอบด้วย ห้องฟื้นฟูสภาพร่างกาย, ห้องปฏิบัติการจิตวิทยา, คลินิกโภชนาการการกีฬา, ห้องพักและห้องฝึกสภาพอากาศบนที่สูง, ห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยา, ห้องปฏิบัติชีวกลศาสตร์, ห้องปฏิบัติเทคโนโลยีการกีฬา, อุโมงค์กีฬาทางน้ำ หรือลู่กลน้ำ (ชะลอ), Sports Science Mobile Clinic, Sports Canteen (NTC), Sports Hospital และศูนย์พัฒนาองค์ความรู้และเครือข่าย SS

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply