ผลการประชุมบอร์ด กกท. ครั้งที่ 12/2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 12/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบปรับปรุงอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. พลเอก ฉมาวิทย์ สาตรรอด หัวหน้างานนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม 2. พลเอก สมควร ทองนาค ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม, 3. พันเอก ประวิตร ลีวัฒนา ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (Smart national sports park) โดยมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานอนุกรรมการ

จากนั้น ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารงบลงทุนตามแผนการปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ให้ กกท. เร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนต่อไป

รวมทั้ง เห็นชอบปรับงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินสะสม กกท. ในแผนงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ได้รับการอนุมัติแล้ว รายการค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สนามแข่งขันที่ต้องดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าจากต่างประเทศ อาทิ พื้นสนามแข่งขันต่าง ๆ จำนวน 109,500,000 บาท มาเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและซ่อมแซมอินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก จำนวน 50,000,000 บาท โดยเห็นชอบในหลักการ ให้ผู้ว่าการ กกท. มีอำนาจปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณในแผนงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) ได้รับการอนุมัติแล้ว ภายใต้กรอบวงเงินเดิม โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพและการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) โดยให้ดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบใช้เงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดนิทรรศการ “พระมหากษัตริย์นักกีฬา” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2563 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย.

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply