กกท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง “The Principle of Cardiovascular Training”

พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง “The Principle of Cardiovascular Training” ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยมีมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพ เพื่อสามารถให้บริการอย่างทั่วถึงในทุกระดับ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างสอดคล้อง และส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงทำให้การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงทุกระดับ มีความเป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตต่อไป

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply