ผลการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563

ดร. ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส รองประธานอนุกรรมการฯ, พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งปีที่ผ่านมา ได้มีการมอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ที่มีผลงานเป็นที่เป็นประจักษ์ ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมานั้น มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 จึงทำให้การแข่งขันหลายรายการถูกระงับและเลื่อนการแข่งขันออกไป จึงทำให้ในปีที่ผ่านมาไม่มีผลงานการแข่งขันของนักกีฬาไทยออกมาเป็นที่ประจักษ์มากนัก แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการมอบรางวัลให้กับนักกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563

คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 จึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ สำหรับในปี 2563 โดยคำนึงถึงนักกีฬาหรือบุคลากรกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง นำกีฬาช่วยแก้วิกฤตในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 และเพื่อให้ความเป็นธรรมในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลแก่นักกีฬาที่ไม่มีการแข่งขันในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ในปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนมากอีกด้วย

โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้มอบหมายให้ พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อวางแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลด้านกีฬาดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply