ผลการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 8/2563

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 8/2563 โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท., นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบเรื่องการให้ความช่วยเหลือ เพื่อการดำรงชีพ ซึ่งเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูรายเดือน ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยที่เป็นบุคคลธรรมดาในกรณีที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬามวยหรือกรณีอันควรแก่การสงเคราะห์ โดยค่าอุปการะเลี้ยงดูรายเดือนตุลาคม 2563 มีนักมวยผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย ได้รับรวมจำนวนทั้งสิ้น 244 คน เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการให้การช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพ รายเดือน เพิ่มเติมอีก 4 คน ในระยะเวลา 4 ปี รวมเป็นเงิน 1,152,000 บาท

จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมเป็นเงิน 127,499,880 บาท แบ่งสำหรับ การกำกับ ควบคุมดูแล กีฬามวยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 28,500,000 บาท, การกำหนดมาตรฐาน และยกระดับมาตรฐาน จำนวน 34,499,880 บาท, การเผยแพร่ อนุรักษ์ และยกย่องเชิดชูกีฬามวย จำนวน 16,500,000 บาท, การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬามวย จำนวน 40,000,000 บาท และการส่งเสริมให้มวยไทย เป็นอุตสาหกรรมกีฬา จำนวน 8,000,000 บาท

 

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย : https://www.sat.or.th/

Leave a Reply